Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del model 200

Les entitats que realitzen donatius, donacions i aportacions en les condicions assenyalades en els apartats anteriors, consignaran en la casella [00565] «Deducció donacions a entitats sense fins de lucre (Llei 49/2002)» de la pàgina 14 del model 200, l'import de la deducció per donacions a entitats sense fins de lucre que apliquen durant el període impositiu objecte de declaració. L'import a consignar en esta casella serà la suma de les donacions realitzades a entitats sense fins lucratius no beneficiàries d'activitats prioritàries de mecenatge aplicades durant el període impositiu (casella [01699]) i de les donacions realitzades a entitats sense fins lucratius beneficiàries d'activitats prioritàries de mecenatge aplicades durant el període impositiu (casella [01080]), recollides en el quadre de desglosse de la pàgina 18 bis del model 200 de la forma que s'explica a continuació.

Emplenament del quadre «Deducció donatius a entitats sense fins de lucre. Llei 49/2002» (pàgina 18 bis del model 200)

Com a novetat, este quadre amb la finalitat de recollir els diferents percentatges de deducció aplicables als donatius segons es realitzen o no a activitats prioritàries de mecenatge, es dividix en dos apartats que, a més de tindre cadascun d'ells una fila per any, per als exercicis 2015 i següents, cada any s'ha dividit en dos files per a diferenciar si les donacions es realitzen sense reiteració o amb reiteració a la mateixa entitat. A més, s'ha afegit un tercer apartat que recollirà el total dels imports de les deduccions recollides en els dos primers apartats del quadre. Finalment, s'afegix un apartat en el que s'haurà de consignar la base de la deducció per donatius a entitats sense fins lucratius.

1. Donacions de caràcter general

En este apartat s'haurà de consignar els imports de la deducció per donatius a entitats sense fins lucratius que apliquen el règim fiscal especial de la Llei 49/2002, però que no són beneficiàries d'activitats prioritàries de mecenatge, generades en els exercicis 2011 a 2021, i que han pogut o poden traslladar-se a períodes impositius futurs. A més, en les files corresponents als exercicis 2015 i següents, s'haurà de diferenciar si les donacions s'han realitzat sense reiteració a una mateixa entitat cas en què s'aplica a la base de deducció el tipus general del 35 per cent, o s'han realitzat amb reiteració a una mateixa entitat, aplicant el tipus incrementat del 40 per cent. Finalment, s'haurà de tindre en compte que la base de la deducció no podrà excedir el 10 per cent de la base imposable del període impositiu.

 • En la columna «Deducció pendent/generada» es consignarà en les caselles corresponents, els imports de la deducció generada tant durant el període impositiu actual (2021) com en un anterior a l'actual (2011 a 2020), i que estan pendents d'aplicació a l'inici del període impositiu que és objecte de declaració. A partir de l'exercici 2015, s'haurà de diferenciar si les donacions que donen dret a deducció s'han realitzat sense reiteració o amb reiteració a una mateixa entitat.

  La fila «Donacions a entitats sense fins de lucre (Llei 49/2002) 2021 (*)» només ha de complimentar-se si es tracta de donacions pendents d'aplicar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

 • En la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat si escau) dels imports consignats en l'anterior columna «Deducció pendent/generada» relatius a les deduccions per donatius a entitats sense fins de lucre, que s'apliquen en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació. A partir de l'exercici 2015, s'haurà de diferenciar si les donacions que donen dret a deducció s'han realitzat sense reiteració o amb reiteració a una mateixa entitat.

 • En la columna «Pendent d'aplicació en períodes futurs» es consignarà la diferència positiva entre l'import de les deduccions pendents a l'inici del període impositiu o generades durant este període de la columna «Deducció pendent/generada», i l'import de les deduccions aplicades en la liquidació del període impositiu objecte de declaració de la columna «Aplicat en esta liquidació». Este import quedarà pendent d'aplicar en períodes impositius futurs, fora que el període impositiu objecte de declaració siga l'últim en el que la deducció corresponent es puga aplicar, cas en què es perdria el saldo pendent de deducció. A partir de l'exercici 2015, s'haurà de diferenciar si les donacions que donen dret a deducció s'han realitzat sense reiteració o amb reiteració a una mateixa entitat.

 • En la fila «Subtotal donacions 2011 a 2014» es recollirà per a cada columna, l'import total dels donatius efectuats en els exercicis 2011 a 2014.

 • En la fila «Subtotal donacions 2015 a 2021 sense reiteració de donacions a una mateixa entitat» es recollirà per a cada columna, l'import total dels donatius efectuats en els exercicis 2015 a 2021, realitzats sense reiteració a una mateixa entitat.

 • En la fila «Subtotal donacions 2015 a 2021 amb reiteració de donacions a una mateixa entitat» es recollirà per a cada columna, l'import total dels donatius efectuats en els exercicis 2015 a 2021, realitzats amb reiteració a una mateixa entitat.
 • En la fila «Total »es recollirà per a cada columna, l'import total de les deduccions per donatius a entitats sense fins de lucre efectuades en els exercicis 2011 a 2021.

2. Donacions per a activitats prioritàries de mecenatge i d'altres amb dret a deducció incrementada

Amb la finalitat de poder recollir de forma separada els tipus incrementats aplicables a les donacions realitzades a activitats prioritàries de mecenatge de les que no ho són, en este quadre s'haurà de consignar els imports de la deducció per donatius a entitats sense fins de lucre que apliquen el règim fiscal especial de la Llei 49/2002 i que són beneficiàries d'activitats prioritàries de mecenatge, generades en els exercicis 2011 a 2021, i que han pogut o poden traslladar-se a períodes impositius futurs. A més, en les files corresponents als exercicis 2015 i següents, s'haurà de diferenciar si les donacions s'han realitzat sense reiteració a una mateixa entitat cas en què s'aplica a la base de la deducció un percentatge del 40 per cent (percentatge general del 35 per cent incrementat en un 5 per cent), o s'han realitzat amb reiteració a una mateixa entitat, aplicant un percentatge del 45 per cent (percentatge general incrementat del 40 per cent s'eleva un 5 per cent). Finalment, s'haurà de tindre en compte que la base de la deducció no podrà excedir el 15 per cent de la base imposable del període impositiu (el límit màxim general del 10 per cent s'eleva en 5 punts percentuals).

 • En la columna «Deducció pendent/generada» es consignarà en les caselles corresponents, els imports de la deducció generada tant durant el període impositiu actual (2021) com en un anterior a l'actual (2011 a 2020), i que estan pendents d'aplicació a l'inici del període impositiu que és objecte de declaració. A partir de l'exercici 2015, s'haurà de diferenciar si les donacions que donen dret a deducció s'han realitzat sense reiteració o amb reiteració a una mateixa entitat.

  La fila «Donacions a entitats sense fins de lucre (Llei 49/2002) 2021 (*)» només ha de complimentar-se si es tracta de donacions pendents d'aplicar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

 • En la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat si escau) dels imports consignats en l'anterior columna «Deducció pendent/generada» relatius a les deduccions per donacions per a activitats prioritàries de mecenatge, que s'apliquen en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació. A partir de l'exercici 2015, s'haurà de diferenciar si les donacions que donen dret a deducció s'han realitzat sense reiteració o amb reiteració a una mateixa entitat.

 • En la columna «Pendent d'aplicació en períodes futurs» es consignarà la diferència positiva entre l'import de les deduccions pendents a l'inici del període impositiu o generades durant este període de la columna «Deducció pendent/generada», i l'import de les deduccions aplicades en la liquidació del període impositiu objecte de declaració de la columna «Aplicat en esta liquidació». Este import quedarà pendent d'aplicar en períodes impositius futurs, fora que el període impositiu objecte de declaració siga l'últim en el que la deducció corresponent es puga aplicar, cas en què es perdria el saldo pendent de deducció. A partir de l'exercici 2015, s'haurà de diferenciar si les donacions que donen dret a deducció s'han realitzat sense reiteració o amb reiteració a una mateixa entitat.

 • En la fila «Subtotal donacions 2011 a 2014» es recollirà per a cada columna, l'import total dels donatius efectuats en els exercicis 2011 a 2014.

 • En la fila «Subtotal donacions 2015 a 2021 sense reiteració de donacions a una mateixa entitat» es recollirà per a cada columna, l'import total dels donatius efectuats en els exercicis 2015 a 2021, realitzats sense reiteració a una mateixa entitat.

 • En la fila «Subtotal donacions 2015 a 2021  amb reiteració de donacions a una mateixa entitat» es recollirà per a cada columna, l'import total dels donatius efectuats en els exercicis 2015 a 2021, realitzats amb reiteració a una mateixa entitat.

 • En la fila «Total» es recollirà per a cada columna, l'import total de les deduccions per donacions per a activitats prioritàries de mecenatge efectuades en els exercicis 2011 a 2021.

3. Total deduccions a entitats sense fins de lucre (Llei 49/2002)

En este apartat es recollirà per a cada columna l'import total de les deduccions per donatius a entitats sense fins de lucre efectuades en els exercicis 2011 a 2021, recollides en els dos apartats anteriors.

4. Base de la deducció per donacions a entitats sense fins de lucre del període impositiu

En la casella [00974] es consignarà l'import total dels donatius, donacions i aportacions efectuats a entitats sense fins lucratius durant el període impositiu a què corresponga la declaració, que hagen servit com a base per al càlcul de la deducció per donatius a estes entitats.