Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Relació d'activitats prioritàries de mecenatge per a l'exercici 2021

Regulació: Article 22 Llei 49/2002

La Llei de pressupostos generals de l'Estat podrà establir una relació d'activitats prioritàries de mecenatge en l'àmbit dels fins d'interés general citats en el número 1r de l'article 3 de la Llei 49/2002, així com les entitats beneficiàries, d'acord amb el seu article 16.

A estos efectes, la disposició addicional seixanta-sisena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021, establix que durant l'any 2021, es consideren activitats prioritàries de mecenatge les següents:

 1. Les dutes a terme per l'Institut Cervantes per a la promoció i difusió de la llengua espanyola i de la cultura mediantes xàrcies telemàtiques, noves tecnologies i altres mitjans.

 2. Les dutes a terme per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a la lluita contra la pobresa i la consecució d'un desenvolupament humà sostenible als països en desenvolupament.

 3. Les dutes a terme per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a la promoció i el desenvolupament de les relacions culturals i científiques amb uns altres països, així com per a la promoció de la cultura espanyola a l'exterior.

 4. Les de promoció educativa a l'exterior recollides en el Reial decret 1027/1993, de 25 de juny, pel qual es regula l'acció educativa a l'exterior.

 5. Les dutes a terme pel Museu Nacional del Prado per a la consecució dels seus fins establits en la Llei 46/2003, de 25 de novembre, reguladora del Museu Nacional del Prado i en el Reial decret 433/2004, de 12 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del Museu Nacional del Prado.

 6. Les dutes a terme pel Museu Nacional Centre d'art Reina Sofia en compliment dels fins establits per la Llei 34/2011, de 4 d'octubre, reguladora del Museu Nacional Centre d'art Reina Sofia i pel Reial decret 188/2013, de 15 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del Museu Nacional Centre d'art Reina Sofia.

 7. Les dutes a terme per la Biblioteca Nacional d'Espanya en compliment dels fins i funcions de caràcter cultural i d'investigació científica establits per la Llei 1/2015, de 24 de març, reguladora de la Biblioteca Nacional d'Espanya i pel Reial decret 640/2016, de 9 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de la Biblioteca Nacional d'Espanya.

 8. Les dutes a terme per la Fundació Deporte Jove en col·laboració amb el Consell Superior de Deportes en el marc del projecte «Espanya Competix: en l'Empresa com en el Deporte» amb la finalitat de contribuir a l'impuls i projecció de les PIMES espanyoles en l'àmbit intern i internacional, la potenciació del deporte i la promoció de l'empresari com motor de creixement associat als valors del deporte.

  Els donatius, donacions i aportacions a les activitats assenyalades en el paràgraf anterior que, de conformitat amb l'apartat Dos d'esta disposició addicional, poden beneficiar-se de l'elevació en cinc punts percentuals dels percentatges i límits de les deduccions establides en els articles 19, 20 i 21 de la citada Llei 49/2002 tindran el límit de 50.000 euros anuals per a cada aportante.

 9. La conservació, restauració o rehabilitació dels béns del Patrimoni Històric Espanyol que es relacionen en l'annex XIII d'esta Llei.

 10. Les de foment, promoció i difusió dels arts escèniques i musicals dutes a terme per les Administracions públiques o amb el suport d'estes.

 11. Les dutes a terme per l'Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals per al foment, promoció, difusió i exhibició de l'activitat cinematogràfica i audiovisual així com totes aquelles mesures orientades a la recuperació, restauració, conservació i difusió del patrimoni cinematogràfic i audiovisual, tot això en un context de defensa i promoció de la identitat i la  diversitat culturals.

 12. La investigació, desenvolupament i innovació en les infraestructures que formen part del Mapa nacional d'Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) en vigor i que, a este efecte, es relacionen en l'annex XIV d'esta Llei.

 13. La investigació, el desenvolupament i la innovació orientats a resoldre els reptes de la societat identificats en l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació vigent i finançats o realitzats per les entitats que, a estos efectes, es reconeguen pel Ministeri d'Hisenda, a proposta del Ministeri de Ciència i Innovació.

 14. El foment de la difusió, divulgació i comunicació de la cultura científica i de la innovació dutes a terme per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.

 15. Les dutes a terme per l'Agència Estatal d'Investigació per al foment i finançament de les actuacions que deriven de les polítiques de R+D de l'Administració General de l'Estat.

 16. La R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut de l'Acció Estratègica en Salut dutes a terme pel CÍBER i CIBERNED.

 17. Els programes de formació i promoció del voluntariat que hagen sigut objecte de subvenció per part de les Administracions públiques.

 18. Les dutes a terme per la Fundació ONCE del Gos Guia en el marc del Projecte 2021-2022 «Avanços per a la mobilitat de les persones encegues assistides per gossos guies».

 19. Les dutes a terme per la Fundació ONCE en el marc del Programa de Beques «Oportunitat al Talent», així com les activitats culturals desenvolupades per esta entitat en el marc de la Biennal d'Art Contemporani, l'Espai Cultural «Canvi de Sentit» i l'Exposició itinerant «El Món Fluïx».

 20. Les dutes a terme per l'ONCE en el marc de l'organització del «World Blindness Summit Madrid 2021» que se celebrarà els dies 21 al 26 de maig de 2021.

 21. Els programes dirigits a l'eradicació de la violència de gènere que hagen sigut objecte de subvenció per part de les Administracions Públiques o es realitzen en col·laboració amb estes.

 22. Les dutes a terme pel Fons de Beques Soledad Cazorla per a Orfes de la violència de gènere «Fundació Dones».

 23. Els programes dirigits a l'eradicació de la discriminació per raó de gènere i la consecució de les condicions que possibiliten la igualtat real i efectiva entre ambdós sexes, així com el foment de la participació de la dona en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural i social, que hagen sigut objecte de subvenció per part de les Administracions Públiques o es realitzen en col·laboració amb estes.

A més, en l'article 28 del Reial decret-llei 20/2021, de 5 octubre, pel qual s'adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de la illa de La Palma, s'establix que d'acord amb el que estableix l'article 22 de la Llei 49/2002, durant l'exercici 2021, tindrà la consideració d'activitat prioritària de mecenatge, la recuperació del Patrimoni Cultural de la illa de La Palma.