Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Àmbit d'aplicació i requisits

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, es permet que a més del productor que realitze despeses en la producció i exhibició d'espectacles en visc d'arts escèniques i musicals, puga aplicar la deducció el contribuent que participe en el finançament d'estes produccions, sempre que es complisquen els següents requisits:

  1. Que el contribuent haja obtingut un certificat a este efecte, en els termes que s'establisquen per Ordre Ministerial , per l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, en els terminos establits a partir del 31 de desembre de 2015, per l'Ordre ECD /2836/2015, de 18 de desembre (BOE del 30).

  2. Que, dels beneficis obtinguts en el desenvolupament d'estes activitats en l'exercici en el que es genere el dret a la deducció, el contribuent destine com a mínim el 50 per cent a la realització d'activitats que donen dret a l'aplicació de la deducció prevista en este apartat. El termini per al compliment d'esta obligació serà el comprés entre l'inici de l'exercici en què s'hagen obtingut els referits beneficis i els 4 anys següents al tancament d'este exercici.

  3. A més, perquè el contribuent que participe en el finançament de la producció realitzada per un altre contribuent puga aplicar-se la deducció, haurà de subscriure un contracte de finançament amb el productor que haurà de presentar juntament amb la certificació del compliment del requisit a) anterior, en una comunicació a l'Administració tributària, subscrita tant per ell com pel productor, amb anterioritat a la finalització del període impositiu en què es genere la deducció, en els termes que reglamentàriament s'establisquen.