Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Base, percentatges i import màxim de la deducció

1. Base de la deducció

La base de la deducció estarà constituïda pel cost total de la producció, així com per les despeses per a l'obtenció de còpies i les despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor fins el límit per a ambdós del 40 per cent del cost de producció.

Com a mínim el 50 per cent de la base de la deducció haurà de correspondre's amb despeses realitzades en territori espanyol.

La base de la deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per a finançar les inversions que generen dret a deducció.

2. Percentatge de deducció

El productor de l'obra i si escau, els contribuents que participen en la financiaciación podran aplicar els següents percentatges de deducció:

  • 30 per cent respecte del primer milió de base de la deducció.

  • 25 per cent sobre l'excés d'este import.

3. Import màxim de deducció

L'import de la deducció no podrà ser superior a 10 milions d'euros .

En els casos en què el contribuent que participa en el finançament de produccions realitzades per un altre contribuent aplique la deducció, esta no podrà ser superior a l'import corresponent, en termes de quota, resultant de multiplicar per 1,20 l'import de les quantitats per ell desemborsades per al finançament d'esta producció. L'excés d'este import podrà ser aplicat pel productor.

L'import d'esta deducció juntament amb la resta de les previstes en el Capítol IV del Títol VI de la LIS, aplicades durant el període impositiu, no podran excedir conjuntament del 25 per cent de la quota íntegra minorada en les deduccions per a evitar la doble imposició internacional i les bonificacions. No obstant això, el límit s'elevarà al 50 per cent quan l'import de les deduccions previstes en els articles 35 i 36 de la LIS, que corresponga a despeses i inversions efectuats en el propi període impositiu, excedisca el 10 per cent de la quota íntegra, minorada en les deduccions per a evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.

A tindre en compte:

En el supòsit d'una coproducció, els imports assenyalats en els apartats anteriors es determinaran, per a cada coproductor, en funció del seu respectiu percentatge de participació en aquella.