Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Àmbit d'aplicació

Tenen dret a esta deducció:

  • Les entitats que complisquen els requisits establits en l'article 108 del RDLeg. 4/2004 i tributen d'acord amb l'escala de gravamen prevista en l'article 114 d'esta norma.

  • Les entitats que tributen d'acord amb l'escala de gravamen prevista en la disposició addicional dotzena del RDLeg. 4/2004.

A tindre en compte:

L'aplicació d'esta deducció és incompatible amb l'aplicació de la llibertat d'amortització, amb les deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats, amb la deducció per inversions regulada en l'article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias, i amb la Reserva per a inversions a les Canarias regulada en l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias.