Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció per inversió de beneficis (art. 37 RDLeg.4/2004)

Important:

Esta deducció va ser derogada per la nova Llei de l'Impost sobre Societats amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2015.No obstant això, ja que la deducció es fa efectiva quan es realitza la inversió, l'apartat 5 de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS establix la possibilitat d'aplicar l'esmentada deducció en els períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2015, en els termes i condicions establits en el article 37 del RDLeg.4/2004, encara que la inversió i altres requisits es produïsquen en períodes impositius iniciats a partir de l'esmentada data.

  1. Àmbit d'aplicació
  2. Requisits
  3. Termini per a efectuar la inversió
  4. Base de la deducció
  5. Import de la deducció
  6. Incompatibilitats