Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Requisits

 • La deducció s'aplicarà sobre els beneficis obtinguts en l'exercici, sense incloure la comptabilització de l'impost sobre societats, que s'invertisquen en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries, sempre que estiguen afectes a activitats econòmiques i es complisquen les condicions establides en l'article 37 del RDLeg. 4/2004.

  La inversió en elements nous també podrà realitzar-se a través d'un contracte d'arrendament financer.

 • Amb caràcter general, la inversió haurà de realitzar-se en el termini comprés entre l'inici del període impositiu en què s'obtenen els beneficis objecte d'inversió i els dos anys posteriors. Excepcionalment, el contribuent podrà sol·licitar a l'Administració tributària l'aprovació d'un pla especial d'inversió.

 • La inversió s'entendrà efectuada en la data en què es produïsca la posada a disposició dels elements patrimonials, fins i tot per a aquells que siguen objecte dels contractes d'arrendament financer als que es referix a l'apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de juliol. No obstant això, en este últim cas, la deducció estarà condicionada, amb caràcter resolutori, a l'exercici de l'opció de compra.

 • Les entitats que apliquen esta deducció hauran de dotar una reserva per inversions, per un import igual a la base de deducció, que serà indisponible ja que els elements patrimonials en els que es realitze la inversió hagen de romandre en l'entitat.

  La reserva per inversions haurà de dotar-se amb càrrec als beneficis de l'exercici import del qual és objecte d'inversió.

 • Els elements patrimonials objecte d'inversió hauran de romandre en funcionament en el patrimoni de l'entitat, excepte pèrdua justificada, durant un termini de 5 anys, o durant la seua vida útil de resultar inferior.

  No obstant això, no es perdrà la deducció si s'escau la transmissió dels elements patrimonials objecte d'inversió abans de la finalització del termini assenyalat en el paràgraf anterior i s'invertix l'import obtingut o el valor net comptable, si anara menor, en els termes establits en l'article 37 del RDLeg. 4/2004.

 • Fins que no es complisca el termini establit per al manteniment de la inversió, el contribuent haurà de fer constar en la memòria dels seus comptes anuals informació sobre: l'import dels beneficis acollit a la deducció i l'exercici en què es van obtindre; la reserva indisponible que ha de figurar dotada; la Identificació i import dels elements adquirits; i a la data o dates en què els elements han sigut objecte d'adquisició i afectació a l'activitat econòmica.

L'incompliment de qualsevol dels requisits recollits en a l'article 37 del RDLeg. 4/2004 determinarà la pèrdua del dret d'esta deducció, i la seua regularització en la forma establida en l'article 137.3 de la citada norma.