Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Termini per a efectuar la inversió

Quant al termini que té el contribuent per a efectuar la inversió, l'article 37.2 del RDLeg. 4/2004 establix que la inversió en elements patrimonials afectes a activitats econòmiques haurà d'efectuar-se en el termini comprés entre l'inici del període impositiu en què s'obtenen els beneficis objecte d'inversió i els dos anys posteriors o, excepcionalment, d'acord amb un pla especial d'inversió aprovat per l'Administració tributària a proposta del contribuent.

D'aquesta manera, a més del termini de dos anys, hi ha la possibilitat d'un termini especial d'inversió aprovat per l'Administració Tributària pel que, tenint en compte que l'article 37.3 del RDLeg. 4/2004 establix que la deducció s'aplica en la quota íntegra del període impositiu en què s'efectua la inversió, per a inversions subjectes a terminis majors podria seguir aplicant-se esta deducció.