Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Termini per a efectuar la inversió

Quant al termini que té el contribuent per a efectuar la inversió, l'article 37.2 del RDLeg. 4/2004 establix que la inversió en elements patrimonials afectes a activitats econòmiques s'haurà d'efectuar en el termini comprés entre el inici del període impositiu en què s'obtenen els beneficis objecte d'inversió i els dos anys posteriors o excepcionalment d'acord amb un pla especial d'inversió aprovat per l'Administració tributària a proposta del contribuent.

D'esta forma, a més del termini de dos anys, existix la possibilitat d'un termini especial d'inversió aprovat per l'Administració Tributària per la qual cosa, tenint en compte que l'article 37.3 del RDLeg.4/2004 establix que la deducció s'aplica en la quota íntegra del període impositiu en què s'efectua la inversió, per a inversions subjectes a terminis majors podria continuar aplicant-se esta deducció.