Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Import de la deducció

La deducció es determina aplicant sobre la base de la deducció un percentatge que variarà en funció del tipus de gravamen de l'impost sobre societats que s'aplique a l'entitat:

  • 10 per cent en el cas d'entitats que complisquen els requisits establits en l'article 108 del RDLeg. 4/2004 per a les entitats de reduïda dimensió i apliquen l'escala de gravamen prevista en l'article 114 d'esta norma.

  • 5 per cent en el supòsit d'entitats que tributen segons l'escala de gravamen prevista en la disposició addicional dotzena del RDLeg. 4/2004 per als casos de manteniment o creació de llocs de treball.

La deducció es practicarà en la quota íntegra corresponent al període impositiu en què s'efectue la inversió.