Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Base de la deducció

Serà la que resulte d'aplicar a l'import dels beneficis de l'exercici, sense incloure la comptabilització de l'impost sobre societats, objecte d'inversió un coeficient determinat per:

  • En el numerador : els beneficis obtinguts en l'exercici, sense incloure la comptabilització de l'impost sobre societats, minorat per les rendes o ingressos que siguen objecte d'exempció, reducció, bonificació, deducció de l'article 15.9 del RDLeg. 4/2004 o deducció per doble imposició, exclusivament en la part exempta, reduïda, bonificada o deduïda en la base imposable, o bé que haja generat dret a deducció en la quota íntegra.

  • En el denominador : els beneficis obtinguts en l'exercici, sense incloure la comptabilització de l'impost sobre societats.

El coeficient que resulte es prendrà amb dos decimals arrodonit per defecte.