Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deduccions per creació d'ocupació (art. 37 LIS)

Important:

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien l'1 de gener de 2019, la disposició derogatòria única del Reial Decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, deroga l'article 4 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de Mesures Urgents per a la Reforma del Mercat Laboral, que establia la possibilitat de celebrar contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors.

No obstant això, la disposició transitòria sisena de l'esmentat Reial Decret llei 28/2018 establix que els contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors celebrats fins al 31 de desembre de 2018, es consideren vàlids i continuaran regint-se per la normativa vigent en el moment de la seua celebració, així com en el seu cas els incentius corresponents.

Per tant, els contractes subscrits durant 2018 generaran el dret a aplicar la deducció per creació d'ocupació de l'article 37 de la LIS.Esta deducció, segons el previst a l'article 37 del LIS, es practicarà en la quota íntegra del període impositiu corresponent a l'acabament del període probatori d'un any exigit en el corresponent tipus de contracte.

En conseqüència, si el contracte s'ha subscrit vàlidament en 2018 i el període probatori finalitza en un any es podrà aplicar esta deducció en la quota íntegra de l'exercici 2019, en el cas que el període impositiu coincidisca amb l'any natural.

Respecte al exercici 2020, no podrà generar-se el dret a aplicar esta deducció ja que a partir d'1 de gener de 2019 no pot subscriure's este tipus de contractes.

  1. Àmbit d'aplicació
  2. Requisits i import de la deducció