Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Àmbit d'aplicació

Estes deduccions s'aplicaran en la quota íntegra del període impositiu corresponent a la finalització del període de prova d'un any exigit en el corresponent tipus de contracte i estaran condicionades al manteniment d'esta relació laboral durant com a mínim 3 anys des de la data del seu inici.

L'incompliment de qualsevol dels requisits exigits determinarà la pèrdua de la deducció, que es regularitzarà en la forma establida en l'article 125.3 de la LIS.

No obstant això, no s'entendrà incomplida l'obligació de manteniment del treball quan el contracte de treball s'extingisca, una vegada transcorregut el període de prova, per causes objectives o acomiade disciplinari quan un o un altre siga declarat o reconegut com procedent, dimissió, defunció, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador.

El treballador contractat que donara dret a una de les deduccions referides no es computarà a l'efecte de l'increment de plantilla establit en l'article 102 de la LIS.