Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació

Estes deduccions s'aplicaran en la quota íntegra del període impositiu corresponent a la acabament del període probatori d'un any exigit en el corresponent tipus de contracte i estaran condicionades al manteniment d'esta relació laboral durant almenys 3 anys des de la data del seu inici.

El incompliment de qualsevol dels requisits exigits determinarà la pèrdua de la deducció, que es regularitzarà en la forma establida a l'article 125.3 de la LIS.

No obstant això, no s'entendrà incomplida la obligació de manteniment de l'ocupació quan el contracte de treball s'extingisca, una vegada transcorregut el període probatori, per causes objectives o acomiadament disciplinari quan un o un altre siga declarat o reconegut com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador.

El treballador contractat que donara dret a una de les deduccions referides no es computarà a efectes de l'increment de plantilla establit a l'article 102 del LIS.