Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació i requisits

Tenen dret a aplicar esta deducció pels despeses realitzades en territori espanyol, els productors registrats en el Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals que s'encarreguen de la execució d'una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals que permeten la confecció d'un suport físic previ a la seua producció industrial seriada.

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, per a poder aplicar esta deducció, s'han de complir els següents requisits:

  1. Que la producció obtinga el corresponent certificat que acredite el caràcter cultural en relació amb el seu contingut o la seua vinculació amb la realitat cultural espanyola o europea, emés pel Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, o per l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma amb competència en la matèria.Este requisit no serà exigible per a aplicar la deducció al productor que s'encarregue de l'execució de serveis d'efectes visuals.

  2. Que s'incorpore en els títols de crèdits finals de la producció una referència específica a haver-se acollit a l'incentiu fiscal;la col·laboració, en el seu cas, del Govern d'Espanya, les Comunitats Autònomes, les Film Commissions o les Film Offices que hagen intervingut de forma directa en la realització del rodatge o altres processos de producció desenvolupats a Espanya, així com, en el seu cas, els llocs específics de rodatge a Espanya i, per al cas d'obres audiovisuals d'animació, el lloc on arrele l'estudi a què se li ha encarregat el servei de producció.

  3. Que els titulars dels drets autoritzen l'ús del títol de l'obra i de material gràfic i audiovisual de premsa que incloga de forma expressa els llocs específics del rodatge o de qualsevol altre procés de producció realitzat a Espanya, per a la realització d'activitats i elaboració de materials de promoció a Espanya i a l'estranger amb finalitats culturals o turístiques, que puguen dur a terme les entitats estatals, autonòmiques o locals amb compentencias en matèria de cultura, turisme i economia, així com per les Film Commissions o Film Offices que hagen intervingut en la realització del rodatge o producció.

A tindre en compte:

La disposició transitòria quaranta-dosena de la LIS establix que els requisits a què s'ha fet referència en els apartats b) i c) anteriors, no seran exigibles en el cas de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics i obres audiovisuals respecte de les quals el contracte pel qual s'encarrega l'execució de la producció hauria sigut firmat anteriorment a la data d'entrada en vigor (11 de juliol de 2021) de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consell, de 12 de juliol de 2016.