Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Àmbit d'aplicació i requisits

Tenen dret a aplicar esta deducció per les despeses realitzades en territori espanyol, els productors registrats en el Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals que s'encarreguen de l'execució d'una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals que permeten la confecció d'un suport físic previ a la seua producció industrial seriada.

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, per poder aplicar esta deducció, s'han de complir els següents requisits:

  1. Que la producció obtinga el corresponent certificat que acredite el caràcter cultural en relació amb seu contingut o la seua vinculació amb la realitat cultural espanyola o europea, emés per l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals , o per l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma amb competència en la matèria. Este requisit no serà exigible per a aplicar la deducció al productor que s'encarregue de l'execució de servicis d'efectes visuals.

  2. Que s'incorpore en els títols de crèdits finals de la producció una referència específica a haver-se acollit a l'incentiu fiscal; la col·laboració, si escau, del Govern d'Espanya, les comunitats autònomes, el Film Commissions o el Film Offices que hagen intervingut de manera directa en la realització del rodatge o altres processos de producció desenvolupats a Espanya, així com, si escau, els llocs específics de rodatge a Espanya i, per al cas d'obres audiovisuals d'animació, el lloc on radique l'estudi al que se li ha encarregat el servici de producció.

  3. Que els titulars dels drets autoritzen l'ús del títol de l'obra i de material gràfic i audiovisual de premsa que incloga de manera expressa els llocs específics del rodatge o de qualsevol altre procés de producció realitzat a Espanya, per a la realització d'activitats i elaboració de materials de promoció a Espanya i a l'estranger amb finalitats culturals o turístics, que puguen dur a terme les entitats estatals, autonòmiques o locals amb compentencias en matèria de cultura, turisme i economia, així com pel Film Commissions o Film Offices que hagen intervingut en la realització del rodatge o producció.

A tindre en compte:

La disposició transitòria quaranta-dosena de la LIS establix que els requisits als que s'ha fet referència en els apartats b) i c) anteriors, no seran exigibles en el cas de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics i obres audiovisuals respecte de les que el contracte pel qual s'encarrega l'execució de la producció haguera sigut firmat amb anterioritat a la data d'entrada en vigor (11 de juliol de 2021) de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE ) 2016/1164 del Consell, de 12 de juliol de 2016.