Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Base de la deducció

La base de la deducció està constituïda per l'import de la renda obtinguda en la transmissió dels elements patrimonials que s'haja integrat en la base imposable amb les limitacions establides en l'article 42.2 del RDLeg. 4/2004. Només als efectes del càlcul d'esta base de deducció, el valor de transmissió no podrà superar el valor de mercat.

No formaran part de la renda obtinguda en la transmissió l'import de les pèrdues per deteriorament relatius als elements patrimonials o valors, quan les dotacions a les mateixes hagueren sigut fiscalment deduïbles, ni les quantitats aplicades a la llibertat d'amortització, o a la recuperació del cost del bé fiscalment deduïble segons el que preveu l'article 115 del RDLeg. 4/2004, que hagen d'integrar-se en la base imposable amb motiu de la transmissió dels elements patrimonials que es van acollir a estos règims.

No s'inclourà en la base de la deducció la part de la renda obtinguda en la transmissió que haja generat el dret a practicar la deducció per doble imposició.

La inclusió en la base de deducció de l'import de la renda obtinguda en la transmissió dels elements patrimonials de la qual adquisició o utilització posterior genere despeses deduïbles, sigui quin sigui exercici en què estos es meriten, serà incompatible amb la deducció de les esmentades despeses. El contribuent podrà optar entre acollir-se a la deducció per reinversió i la deducció dels esmentats despeses. En eixe cas, la pèrdua del dret d'esta deducció es regularitzarà en la forma establida en l'article 137.3 del RDLeg. 4/2004.

Si la reinversió s'efectuara per una quantitat inferior a l'import obtingut en la transmissió, la base de la deducció serà la part de la renda que proporcionalment corresponga a la quantitat reinvertida.