Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Base de la deducció

La base de la deducció està constituïda per l'import de la renda obtinguda en la transmissió dels elements patrimonials que s'haja integrat a la base imposable amb les limitacions establides a l'article 42.2 del RDLeg. 4/2004.Als sols efectes del càlcul d'esta base de deducció, el valor de transmissió no podrà superar el valor de mercat.

No formaran part de la renda obtinguda en la transmissió l'import de les pèrdues per deteriorament relatives als elements patrimonials o valors, en el que les dotacions a les mateixes hagueren sigut fiscalment deduïbles, ni les quantitats aplicades a la llibertat d'amortització, o a la recuperació del cost del bé fiscalment deduïble segons el previst a l'article 115 del RDLeg.4/2004, que s'hagen d'integrar a la base imposable en ocasió de la transmissió dels elements patrimonials que es van acollir als esmentats règims.

No s'inclourà en la base de la deducció la part de la renda obtinguda en la transmissió que haja generat el dret a practicar la deducció per doble imposició.

La inclusió en la base de deducció de l'import de la renda obtinguda en la transmissió dels elements patrimonials l'adquisició del qual o utilització posterior genere despeses deduïbles, qualsevol que siga l'exercici en què estos es meriten, serà incompatible amb la deducció de les esmentades despeses.El contribuent podrà optar entre acollir-se a la deducció per reinversió i la deducció de les esmentades despeses.En tal cas, la pèrdua del dret d'esta deducció es regularitzarà en la forma establida a l'article 137.3 del RDLeg.4/2004.

Si la reinversió s'efectuara per una quantitat inferior a l'import obtingut en la transmissió, la base de la deducció serà la part de la renda que proporcionalment corresponga a la quantitat reinvertida.