Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris (DT 24a.7 LIS i art. 42 RDLeg. 4/2004)

Segons el que disposa l'apartat setè de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS, les rendes acollides a la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris prevista en l'article 42 del   RDLeg. 4/2004, segons redacció vigent en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015, es regularan per l'en ell establit i en les seues normes de desenvolupament, encara que la reinversió i els altres requisits es produïsquen en períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2015.

Les condicions i requisits assenyalats per la Llei de l'impost sobre Societats per a l'aplicació de les deduccions per reinversió de beneficis extraordinaris durant els períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2015 són els següents:

  1. Requisits
  2. Base de la deducció
  3. Percentatges de deducció
  4. Plans especials de reinversió
  5. Emplenament del model 200