Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa la disposició transitòria 24a.7 de la LIS i en l'article 42 del RDLeg. 4/2004 (o, si escau, l'article 36 ter de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats), els contribuents hauran de consignar en la casella [00585] «Deducció DT 24a.7 LIS i art. 42 RDLeg. 4/2004» de la pàgina 14 del model 200, l'import de la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris, que el contribuent aplique durant el període impositiu objecte de declaració. L'import consignat en esta casella serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglosse de la pàgina 16 del model 200 que s'explica a continuació.

Emplenament del quadre «Deduccions disposició transitòria 24a.7 LIS i art. 42 RDLeg. 4/2004» (pàgina 16 del model 200)

Els contribuents que apliquen la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris hauran de complimentar este quadre de la forma que es detalla a continuació:

 • La columna «Límit conjunt» exprés el percentatge conjunt que ha d'operar sobre la quota íntegra minorada en les deduccions per doble imposició i les bonificacions, (casella [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» de la pàgina 14 del model 200), per a determinar la quantia màxima aplicable durant el període impositiu objecte de declaració.

 • La columna «Límit any» assenyala l'últim any en el que es podrà aplicar la deducció, que serà el primer dels assenyalats quan l'exercici social coincidisca amb l'any natural, sempre que l'exercici tinga una durada de dotze mesos.

 • En la columna «Deducció pendent/generada» es consignarà en les caselles corresponents, els imports de la deducció generada tant durant el període impositiu actual (2021) com en un anterior a l'actual (2006 a 2020), i que estan pendents d'aplicació a l'inici del període impositiu que és objecte de declaració.

  La fila «Deducció DT 24a.7 LIS 2021(*)» només ha de complimentar-se si l'entitat té deduccions pendents d'aplicar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

 • En la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat si escau) dels imports consignats en l'anterior columna «Deducció generada» relatius a la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris, que s'apliquen en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació.

  A tindre en compte:

  • Els imports que es consignen en esta columna no podran sobrepassar les quanties que resulten d'aplicar sobre la quota íntegra, minorada en les deduccions per doble imposició i les bonificacions (casella [00582] «Quota íntegra ajustada positiva ») els límits que, en cada cas, establixen les normes reguladores dels diferents règims de deducció.

  • En la casella [00585] es recollirà el total dels imports consignats en la columna «Aplicat en esta liquidació» que haurà de traslladar-se a la casella [00585] de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

 • En la columna «Pendent d'aplicació en períodes futurs» es consignarà la diferència positiva entre l'import de les deduccions pendents a l'inici del període impositiu o generades durant este període de la columna «Deducció pendent/generada», i l'import de les deduccions aplicades en la liquidació del període impositiu objecte de declaració de la columna «Aplicat en esta liquidació». Este import quedarà pendent d'aplicar en períodes impositius futurs, fora que el període impositiu objecte de declaració siga l'últim en el que la deducció corresponent es puga aplicar, cas en què es perdria el saldo pendent de deducció.

  A tindre en compte:

  Segons el que disposa l'article 44 del RDLeg. 4/2004, les quantitats corresponents a esta deducció que no van anar deduïdes durant el període impositiu en què es van generar, podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen els 15 anys immediats i successius, comptats a partir de la finalització del període impositiu en què es va generar esta deducció.

  En conseqüència, la liquidació corresponent al període impositiu 2021 objecte de declaració, és l'última liquidació en la que es poden aplicar les quantitats no deduïdes pel que fa a esta deducció que es va generar el 2006.