Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Plans especials de reinversió

Quan es prove que, per les seues característiques tècniques, la inversió o la seua entrada en funcionament s'haja d'efectuar necessàriament en un termini superior a l'indicat anteriorment, els contribuents podran presentar plans especials de reinversió.

Els requisits de les sol·licituds d'estos plans especials i el procediment per a la seua autorització són els establits als articles 39 i 40 de l'antic Reglament de l'Impost, aprovat pel Reial Decret 1777/2004, de 30 de juliol.

A tindre en compte:

Segons s'establix en el apartat seté de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS, el límit de l'article 39 del LIS s'aplicarà, igualment, sobre la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris regulada a l'article 42 del RDLeg. 4/2004 segons redacció vigent en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2015, computant-se l'esmentada deducció a efectes del càlcul de l'esmentat límit.

En el supòsit d'entitats que tinguen deduccions per doble imposició interna pendents d'aplicar procedents de l'aplicació de l'article 30 del RDLeg.4/2004, segons redacció vigent en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2015, el límit de l'últim paràgraf de l'article 39.1 del LIS s'aplicarà sobre la quota íntegra minorada en les deduccions per a evitar la doble imposició interna i internacional i les bonificacions aplicades.