Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Plans especials de reinversió

Quan es prove que, per les seues característiques tècniques, la inversió o seu entrada en funcionament haja d'efectuar-se necessàriament en un termini superior a l'indicat anteriorment, els contribuents podran presentar plans especials de reinversió.

Els requisits de les sol·licituds d'estos plans especials i el procediment per a la seua autorització són els establits en els articles 39 i 40 de l'antic Reglament de l'impost, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol.

A tindre en compte:

Segons s'establix en l'apartat setè de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS, el límit de l'article 39 de la LIS s'aplicarà, igualment, sobreu la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris regulada en l'article 42 del RDLeg. 4/2004 segons redacció vigent en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015, computant-se esta deducció a l'efecte del càlcul del citat límit.

En el supòsit d'entitats que tinguen deduccions per doble imposició interna pendents d'aplicar procedents de l'aplicació de l'article 30 del RDLeg. 4/2004, segons redacció vigent en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015, el límit de l'últim paràgraf de l'article 39.1 de la LIS s'aplicarà sobre la quota íntegra minorada en les deduccions per a evitar la doble imposició interna i internacional i les bonificacions aplicades.