Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Percentatges de deducció

Es deduirà de la quota íntegra el 12 per cent de les rendes positives obtingudes en la transmissió onerosa dels elements patrimonials i integrades en la base imposable sotmesa al tipus general de gravamen o a l'escala prevista en l'article 114 del RDLeg. 4/2004.

La deducció serà del 7 per cent, del 2 per cent o del 17 per cent quan la base imposable tribute als tipus del 25 per cent, del 20 per cent o del 35 per cent, respectivament.

No obstant això, en el cas d'operacions a terminis o amb preu ajornat, els percentatges de deducció del 12 i 17 per cent establits en l'apartat 1 de l'article 42 del RDLeg. 4/2004 seran, respectivament, del 10 i del 15 per cent, sigui quin sigui període impositiu en què es practique la deducció per a les rendes integrades en la base imposable dels períodes impositius iniciats d'aquí a 2015.

Percentatge aplicable en la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris. Les entitats que tributen d'acord amb l'escala prevista en la disposició addicional dotzena del RDLeg. 4/2004, per reunir els requisits exigits en la mateixa, podran aplicar el percentatge del 12 per cent en la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris.