Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Percentatges de deducció

Es deduirà de la quota íntegra el 12 per cent de les rendes positives obtingudes en la transmissió onerosa dels elements patrimonials i integrades en la base imposable sotmesa al tipus general de gravamen o a l'escala prevista a l'article 114 del RDLeg. 4/2004.

La deducció serà del 7 per cent, del 2 per cent o del 17 per cent quan la base imposable tribute els tipus del 25 per cent, del 20 per cent o del 35 per cent, respectivament.

No obstant això, en el cas de operacions a terminis o amb preu ajornat, els percentatges de deducció del 12 i 17 per cent establits en l'apartat 1 de l'article 42 del RDLeg.4/2004 seran, respectivament, del 10 i del 15 per cent, qualsevol que siga el període impositiu en què es practique la deducció per a les rendes integrades a la base imposable dels períodes impositius iniciats dins de 2015.

Percentatge aplicable en la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris.Les entitats que tributen d'acord amb l'escala prevista en la disposició addicional dotzena del RDLeg.4/2004, per reunir els requisits exigits en la mateixa, podran aplicar el percentatge del 12 per cent en la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris.