Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Elements patrimonials transmesos que donen de dret a deducció

Els elements patrimonials transmesos, susceptibles de generar rendes que constituïsquen la base d'esta deducció, són els següents:

  1. Els que hagen pertangut a l'immobilitzat material, intangible o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques que hagueren estat en funcionament almenys un any dins dels tres anys anteriors a la transmissió.

  2. Valors representatius de la participació en el capital o en fons propis de tota classe d'entitats que atorguen una participació no inferior al 5 per cent sobre el seu capital i que s'hagueren posseït, almenys, amb un any d'antelació a la data de transmissió, sempre que no es tracte d'operacions de dissolució o liquidació d'eixes entitats.El còmput de la participació transmesa es referirà al període impositiu.

A efectes de calcular el temps de possessió, s'entendrà que els valors transmesos han sigut els més antics.

Quan els valors transmesos corresponguen a entitats que tinguen elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques, segons balanç de l'últim exercici tancat, en un percentatge superior al 15 per cent de l'actiu, no s'aplicarà la deducció sobre la part de renda obtinguda en la transmissió que corresponga en proporció amb el percentatge que s'haja obtingut.Este percentatge es calcularà sobre el balanç consolidat si els valors transmesos representen una participació en el capital d'una entitat dominant d'un grup segons els criteris establits a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, en el qual s'inclouran les entitats multigrup i associades en els termes de la legislació mercantil.No obstant això, el contribuent podrà determinar l'esmentat percentatge segons els valors de mercat dels elements que integren el balanç.

Es consideraran elements no afectes les participacions, directes o indirectes, en les entitats a què es referix l'apartat 4 de l'article 42 del RDLeg. 4/2004 i els elements patrimonials que constituïxen l'actiu de les mateixes, cas que formen part del grup a què es referix el paràgraf anterior.Es computaran com elements afectes aquells que complisquen les condicions establides en els números 1r i 2n del paràgraf a) de l'article 4.Ocho.Dos de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni.

No s'entendran compresos entre els valors d'esta lletra b) els valors següents:

  1. Que no atorguen una participació en el capital social o fons propis.

  2. Siguen representatius de la participació en el capital social o en els fons propis de entitats no residents en territori espanyol les rendes del qual no puguen acollir-se a l'exempció establida a l'article 21 del RDLeg.4/2004.

  3. Siguen representatius de institucions d'inversió col·lectiva de caràcter financer.

  4. Siguen representatius d'entitats que tinguen com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari en els termes previstos a l'article 4.Ocho.Dos de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni.