Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Manteniment de la inversió. Requisits formals de la deducció

Els elements patrimonials objecte de la reinversió hauran de romandre en funcionament en el patrimoni del contribuent, excepte pèrdua justificada, fins que es complisca el termini de cinc anys, o de tres anys si es tracta de béns mobles, excepte si la seua vida útil conforme al mètode d'amortització dels admesos en l'article 11 del RDLeg. 4/2004, que s'aplique, anara inferior.

La transmissió dels elements patrimonials objecte de la reinversió abans de la finalització del termini esmentat en el paràgraf anterior determinarà la pèrdua de la deducció, excepte si l'import obtingut o el valor net comptable, si anara menor, és objecte de reinversió. En eixe cas, la pèrdua del dret d'esta deducció es regularitzarà en la forma establida en l'article 137.3 del RDLeg. 4/2004.

Com a requisit formal, els contribuents han de fer constar en la memòria dels comptes anuals l'import de la renda acollida a la deducció prevista en este apartat i la data de la reinversió. Esta menció haurà de realitzar-se mentres no es complisca el termini de manteniment a què s'ha fet referència anteriorment.