Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Manteniment de la inversió.Requisits formals de la deducció

Els elements patrimonials objecte de la reinversió hauran de romandre en funcionament en el patrimoni del contribuent, tret de pèrdua justificada, fins que es complisca el termini de cinc anys, o de tres anys si es tracta de béns mobles, excepte si la seua vida útil conforme al mètode d'amortització dels admesos a l'article 11 del RDLeg. 4/2004, que s'aplique, fora inferior.

La transmissió dels elements patrimonials objecte de la reinversió abans de l'acabament del termini esmentat en el paràgraf anterior determinarà la pèrdua de la deducció, excepte si l'import obtingut o el valor net comptable, si fora menor, és objecte de reinversió.En tal cas, la pèrdua del dret d'esta deducció es regularitzarà en la forma establida a l'article 137.3 del RDLeg.4/2004.

Com requisit formal, els contribuents han de fer constar en la memòria dels comptes anuals l'import de la renda acollida a la deducció prevista en este apartat i la data de la reinversió.L'esmentada menció s'haurà de realitzar mentre no es complisca el termini de manteniment a què s'ha fet referència anteriorment.