Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Termini per a efectuar la reinversió

  1. La reinversió haurà de realitzar-se dins del termini comprés entre l'any anterior a la data de la posada a disposició de l'element patrimonial transmés i els tres anys posteriors, o, excepcionalment, d'acord amb un pla especial de reinversió aprovat per l'Administració tributària a proposta del contribuent. Quan s'hagen realitzat dos o més transmissions durant el període impositiu de valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis de qualsevol classe d'entitats, este termini es computarà des de la finalització del període impositiu.

    La reinversió s'entendrà efectuada en la data en què es produïsca la posada a disposició dels elements patrimonials en què es materialitze.

  2. Tractant-se d'elements patrimonials que siguen objecte dels contractes d'arrendament financer als que es referix l'apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre disciplina i intervenció de les entitats de crèdit, es considerarà realitzada la reinversió en la data en què es produïsca la posada a disposició de l'element patrimonial objecte del contracte, per un import igual al seu valor de comptat. Els efectes de la reinversió estaran condicionats, amb caràcter resolutori, a l'exercici de l'opció de compra.

  3. La deducció es practicarà en la quota íntegra corresponent al període impositiu en què s'efectue la reinversió. Quan la reinversió s'haja realitzat abans de la transmissió, la deducció es practicarà en la quota íntegra corresponent al període impositiu en el que s'efectue esta transmissió.