Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Requisits

Per a poder aplicar esta opció serà necessari el compliment dels següents requisits:

  1. Que transcórrega, almenys, un any des de l'acabament del període impositiu en què es va generar la deducció, sense que la mateixa haja sigut objecte d'aplicació.

  2. Que la plantilla mitjana o, alternativament, la plantilla mitjana adscrita a activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica no vegeu reduïda des del final del període impositiu en què es va generar la deducció fins a l'acabament del termini a què es referix la lletra c) següent.

  3. Que es destine un import equivalent a la deducció aplicada o abonada, a despeses d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica o a inversions en elements de l'immobilitzat material o immobilitzat intangible exclusivament afectes a les esmentades activitats, exclosos els immobles, en els 24 mesos següents a l'acabament del període impositiu en la declaració del qual es realitze la corresponent aplicació o la sol·licitud d'abonament.

  4. Que l'entitat haja obtingut un informe motivat sobre la qualificació de l'activitat com a investigació i desenvolupament o innovació tecnològica o un acord previ de valoració de les despeses i inversions corresponents a les esmentades activitats, en els termes establits a l'article 35.4 de la LIS.

El incompliment de qualsevol d'estos requisits comportarà la regularització de les quantitats indegudament aplicades o abonades, en la forma establida a l'article 125.3 del LIS.