Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Requisits

Per poder aplicar esta opció serà necessari el compliment dels següents requisits:

  1. Que transcórrega, com a mínim, un any des de la finalització del període impositiu en què es va generar la deducció, sense que la mateixa haja sigut objecte d'aplicació.

  2. Que la plantilla mitja o, alternativament, la plantilla mitja adscrita a activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica no es veja reduïda des del final del període impositiu en què es va generar la deducció fins la finalització del termini a què es referix la lletra c) següent.

  3. Que es destine un import equivalent a la deducció aplicada o abonada, a despeses de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica o a inversions en elements de l'immobilitzat material o immobilitzat intangible exclusivament afectes a estes activitats, exclosos els immobles, els 24 mesos següents a la finalització del període impositiu en de la qual declaració es realitze la corresponent aplicació o la sol·licitud d'abonament.

  4. Que l'entitat haja obtingut un informe motivat sobre la qualificació de l'activitat com recerca i desenvolupament o innovació tecnològica o un acord previ de valoració de les despeses i inversions corresponents a estes activitats, en els termes establits en l'article 35.4 de la LIS.

L'incompliment de qualsevol d'estos requisits comportarà la regularització de les quantitats indegudament aplicades o abonades, en la forma establida en l'article 125.3 de la LIS.