Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deduccions excloses del límit R+D+I (art. 39.2 LIS)

Les entitats a les que resulte d'aplicació el tipus de gravamen general previst en l'apartat 1 o en l'apartat 6 de l'article 29 de la LIS, podran optar per excloure dels límits conjunts establits en l'últim paràgraf de l'article 39.1 de la LIS (25/50 per cent), havent d'aplicar en el seu lloc un descompte del 20 per cent del seu import, a les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica a què es referixen els apartats 1 i 2 de l'article 35 de la LIS, en els termes establits en l'article 39.2 de la LIS.

En el cas d'insuficiència de quota, es podrà sol·licitar el seu abonament a l'Administració tributària a través de la declaració d'este Impost, una vegada transcorregut, com a mínim, un any des de la finalització del període impositiu en què es va generar la deducció, sense que la mateixa haja sigut objecte d'aplicació. Este abonament es regirà pel que disposa l'article 31 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en la seua normativa de desenvolupament, sense que, en cap cas, es produïsca la meritació de l'interés de demora a què es referix l'article 31.2 d'esta Llei.

Recorde:

Per a exercir l'opció per l'exclusió del límit conjunt en les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament, aplicant-se amb un 20 per cent de descompte, així com per a sol·licitar l'abonament a l'Administració tributària en el cas d'insuficiència de quota en els termes establits en l'article 39.2 de la LIS, haurà de marcar-se prèviament la casella [00059] «Opcions arts. 39.2 i 39.3 LIS» de la pàgina 1 del model 200.

D'acord amb el que disposa l'article 39.2 de la LIS, l'import de la deducció aplicada o abonada:

  • No podrà superar conjuntament l'import d'1 milió d'euros anuals, en el cas de les activitats d'innovació tecnològica.

  • No podrà superar conjuntament, i per tots els conceptes, els 3 milions d'euros anuals, en el cas de les activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica.

Ambdós límits s'aplicaran a tot el grup de societats, en el supòsit d'entitats que formen part del mateix grup segons els criteris establits en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la seua residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

Addicionalment, en el cas que les despeses de recerca i desenvolupament del període impositiu superen el 10 per cent de l'import net del volum de negoci del mateix, la deducció prevista en l'article 35.1 de la LIS generada durant este període impositiu podrà quedar exclosa del límit establit en l'últim paràgraf de l'apartat anterior, i aplicar-se o abonar-se amb un descompte del 20 per cent del seu import en la primera declaració que es presente transcorregut, com a mínim, un any des de la finalització del període impositiu en què es va generar la deducció, sense que la mateixa haja sigut objecte d'aplicació, fins un import addicional de 2 milions d'euros .

  1. Requisits
  2. Emplenament del model 200