Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del model 200

Les entitats que opten per l'aplicació de la deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica sense subjecció als límits establits en l'últim paràgraf de l'article 39.1 de la LIS (25/50 per cent), consignaran en la casella [00082] «Deduccions excloses de límit R+D+I» de la pàgina 14 del model 200, l'import corresponent a estes deduccions que apliquen durant el període impositiu objecte de declaració. L'import consignat en esta casella serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglosse de la pàgina 19 del model 200 que s'explica a continuació.

Recorde:

Estes entitats hauran de marcar prèviament la casella [00059] «Opcions arts. 39.2 i 39.3 LIS» de la pàgina 1 del model 200.

Emplenament del quadre «Deduccions R + D + i excloses de límit. Opció art. 39.2 LIS» (pàgina 19 del model 200)

En este quadre s'haurà de consignar els imports de la deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica sense subjecció als límits establits en l'article 39.1 de la LIS generades en els exercicis 2013 a 2021, i que han pogut o poden traslladar-se a períodes impositius futurs, de la manera com es detalla a continuació:

 • En la columna «Deducció pendent/generada» es consignarà en les caselles corresponents, els imports de la deducció generada tant durant el període impositiu actual (2021) com en un anterior a l'actual (2013 a 2020), i que estan pendents d'aplicació a l'inici del període impositiu que és objecte de declaració.

  Les files «Recerca i desenvolupament 2021 (*)» i «Innovació tecnològica 2021 (*)» només han de complimentar-se si l'entitat té deduccions pendents d'aplicar, corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

 • En la columna «Deducció reduïda» es consignarà els imports recollits en la columna «Deducció pendent/generada» anterior, minorats en un 20 per cent.

 • En la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat si escau) dels imports consignats en l'anterior columna «Deducció reduïda», que s'apliquen en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació.

  En la casella [00082] es recollirà el total dels imports consignats en la columna «Aplicat en esta liquidació» que haurà de traslladar-se a la casella [00082] de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

 • En la columna «Import abonat per insuficiència de quota» es recollirà la part dels imports consignats en l'anterior columna «Aplicat en esta liquidació» sobre els quals, per insuficiència de quota, el contribuent sol·licita el seu abonament a l'Administració tributària en els termes establits en l'article 39.2 de la LIS.

  En la casella [01234] es recollirà el total dels imports consignats en la columna «Import abonat per insuficiència de quota» que haurà de traslladar-se a la casella [01234] de la pàgina 14 bis del model 200.

  En relació amb la sol·licitud d'abonament a l'Administració tributària de la deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica sense subjecció als límits establits en l'article 39.1 de la LIS regulada en l'article 39.2 de la LIS, esta sol·licitud haurà de realitzar-se seguint el procediment que es detalla en l'apartat «Abonament de deduccions R+D+I per insuficiència de quota (opció art. 39.2 LIS)» d'este Capítol 6.

Nota comú al quadre:

Les quantitats que es recullen en este quadre en cap cas podran formar part de les quantitats recollides en les línies [00798] i [00096] de l'apartat «Deduccions per a incentivar determinades activitats (Cap. IV Tít. VI i DT 24a.3 LIS)» de la pàgina 17 del model 200, relatives a la deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica de l'exercici 2021 regulada en l'article 35 de la LIS.

Les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica podran aplicar-se conforme a l'opció prevista en l'article 39.2 de la LIS quan haguera transcorregut, com a mínim, un any des de la finalització del període impositiu en què es va generar la deducció, sense que la mateixa haja sigut objecte d'aplicació