Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del model 200

Les entitats que opten per l'aplicació de la deducció per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica sense subjecció als límits establits en l'últim paràgraf de l'article 39.1 de la LIS (25/50 per cent), consignaran en la casella [00082] «Deduccions excloses de límit I+D+i» de la pàgina 14 del model 200, l'import corresponent a estes deduccions que apliquen en el període impositiu objecte de declaració.L'import consignat en esta casella serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglossament de la pàgina 19 del model 200 que s'explica a continuació.

Recorde:

Estes entitats hauran de marcar prèviament la casella [00059] «Opcions arts.39.2 i 39.3 LIS» de la pàgina 1 del model 200.

Emplenament del quadre «Deduccions I + D + i excloses de límit.Opció art. 39.2 LIS» (pàgina 19 del model 200)

En este quadre s'haurà de consignar els imports de la deducció per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica sense subjecció als límits establits a l'article 39.1 del LIS generades als exercicis les 2013 a 2021, i que han pogut o poden traslladar-se a períodes impositius futurs, de la forma en què es detalla a continuació:

 • A la columna «Deducció pendent/generada» es consignarà a les caselles corresponents, els imports de la deducció generada tant en el període impositiu actual (2021) com en un d'anterior a l'actual (2013 a 2020), i que estan pendents d'aplicació a l'inici del període impositiu que és objecte de declaració.

  Les files «Investigació i desenvolupament 2021(*)» i «Innovació tecnològica 2021(*)» sol s'han de complimentar si l'entitat té deduccions pendents d'aplicar, corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

 • A la columna «Deducció reduïda» es consignarà els imports recollits a la columna «Deducció pendent/generada» anterior, minorats en un 20 per cent.

 • A la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat en el seu cas) dels imports consignats a l'anterior columna «Deducció reduïda», que s'apliquen en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació.

  En la casella [00082] es recollirà el total dels imports consignats a la columna «Aplicat en esta liquidació» que s'haurà de traslladar a la casella [00082] de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

 • A la columna «Import abonat per insuficiència de quota» es recollirà la part dels imports consignats a l'anterior columna «Aplicat en esta liquidació» sobre els quals, per insuficiència de quota, el contribuent sol·licita el seu abonament a l'Administració tributària en els termes establits a l'article 39.2 del LIS.

  En la casella [01234] es recollirà el total dels imports consignats a la columna «Import abonat per insuficiència de quota» que s'haurà de traslladar a la casella [01234] de la pàgina 14 bis del model 200.

  En relació amb la sol·licitud d'abonament a l'Administració tributària de la deducció per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica sense subjecció als límits establits a l'article 39.1 del LIS regulat a l'article 39.2 del LIS, l'esmentada sol·licitud s'haurà de realitzar seguint el procediment que es detalla en l'apartat «Abonament de deduccions I+D+i per insuficiència de quota (opció art. 39.2 LIS)» d'este Capítol 6.

Nota comuna al quadre:

Les quantitats que es recullen en este quadre en cap cas podran formar part de les quantitats recollides en les línies [00798] i [00096] de l'apartat «Deduccions per a incentivar determinades activitats (Cap. IV Tít. VI i DT 24a.3 LIS)» de la pàgina 17 del model 200, relatives a la deducció per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica de l'exercici 2021 regulada a l'article 35 del LIS.

Les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica podran aplicar-se conforme a l'opció prevista a l'article 39.2 del LIS quan haguera transcorregut, almenys, un any des de l'acabament del període impositiu en què es va generar la deducció, sense que la mateixa haja sigut objecte d'aplicació