Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Abonament de deduccions R+D+I per insuficiència de quota (opció art. 39.2 LIS)

L'article 39.2 de la  LIS establix que les entitats que tinguen dret a la deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 de la LIS sense subjecció als límits de l'article 39.1 de la LIS, en cas d'insuficiència de quota, podran sol·licitar el seu abonament a l'Administració tributària, sempre que haja transcorregut com a mínim, un any des de la finalització del període impositiu en què es va generar la deducció, sense que la mateixa haja sigut objecte d'aplicació.

Este abonament es regirà pel que disposa l'article 31 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en la seua normativa de desenvolupament, sense que, en cap cas, es produïsca la meritació de l'interés de demora a què es referix l'apartat 2 d'este article 31.

Emplenament del model 200

En aplicació de l'anterior, l'entitat consignarà en la casella [01234] «Abonament de deduccions R+D+I per insuficiència de quota (opció art. 39.2 LIS)» de la pàgina 14 bis del model 200, l'import corresponent a l'abonament que sol·licite:

  • ­En el cas en què l'entitat tribute exclusivament en l'Administració d'Estat, haurà de consignar l'import en la casella [00083] «Abonament de deduccions R+D+I per insuficiència de quota (opció art. 39.2 LIS) (Estat)» de la pàgina 14 bis del model 200.

  • ­En el cas en què l'entitat tribute davant una o diverses Diputacions Forals de la comunitat autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarrés, haurà de consignar este import en la casella [01332] «Abonament de deduccions R+D+I per insuficiència de quota (opció art. 39.2 LIS) (D. Forales/Navarra)». L'emplenament d'esta casella es realitzarà en la pàgina 26 del model 200.

Recorde:

Estes entitats hauran de marcar prèviament la casella [00059] «Opcions arts. 39.2 i 39.3 LIS» de la pàgina 1 del model 200.