Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Abonament de deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (opció art. 39.3 LIS)

L'article 39.3 de la  LIS establix que les entitats que siguen creditores de la deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres prevista en l'article 36.2 d'esta Llei, podran sol·licitar el seu abonament a l'Administració tributària.

Este abonament es regirà pel que disposa l'article 31 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en la seua normativa de desenvolupament, sense que, en cap cas, es produïsca la meritació de l'interés de demora a què es referix l'apartat 2 d'este article 31.

Emplenament del model 200

En aplicació de l'anterior, l'entitat consignarà en la casella [01200] «Abonament de deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (opció art. 39.3 LIS)» de la pàgina 14 bis del model 200, l'import corresponent a l'abonament que sol·licite:

  • En el cas en què l'entitat tribute exclusivament en l'Administració d'Estat, haurà de consignar l'import en la casella [01042] «Abonament de deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (opció art. 39.3 LIS) (Estat)». En este cas, l'import de la casella [01402] coincidirà amb el de la casella [01200].

  • En el cas en què l'entitat tribute davant una o diverses Diputacions Forals de la comunitat autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarrés, haurà de consignar este import en la casella [01333] «Abonament de deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (opció art. 39.3 LIS) (D. Forals/Navarra)». L'emplenament d'esta casella es realitzarà en la pàgina 26 del model 200.

Recorde:

Estes entitats hauran de marcar prèviament la casella [00059] «Opcions arts. 39.2 i 39.3 LIS» de la pàgina 1 del model 200.