Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Abonament de deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (opció art. 39.3 LIS)

L'article 39.3 de la LIS establix que les entitats que siguen creditores de la deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres prevista a l'article 36.2 d'esta Llei, podran sol·licitar el seu abonament a l'Administració tributària.

L'esmentat abonament se'n regirà pel disposat a l'article 31 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en la seua normativa de desenvolupament, sense que, en cap cas, es produïsca la meritació de l'interés de demora a què es referix l'apartat 2 de l'esmentat article 31.

Emplenament del model 200

En aplicació de l'anterior, l'entitat consignarà en la casella [01200] «Abonament de deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (opció art. 39.3 LIS)» de la pàgina 14 bis del model 200, l'import corresponent a l'abonament que sol·licite:

  • En el cas en què l'entitat tribute exclusivament en l'Administració d'Estat, haurà de consignar l'import en la casella [01042] «Abonament de deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (opció art. 39.3 LIS) (Estat)». En este cas, l'import de la casella [01402] coincidirà amb el de la casella [01200].

  • En el cas en què l'entitat tribute davant d'una o diverses Diputacions Forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarresa, haurà de consignar l'esmentat import en la casella [01333] «Abonament de deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (opció art. 39.3 LIS) (Sr. Forales/Navarra)». L'emplenament d'esta casella es realitzarà a la pàgina 26 del model 200.

Recorde:

Estes entitats hauran de marcar prèviament la casella [00059] «Opcions arts.39.2 i 39.3 LIS» de la pàgina 1 del model 200.