Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Càlcul

Una vegada obtinguda la quota diferencial (caselles [00611] i [00612] de la pàgina 14 bis del model 200), el contribuent haurà de tindre en compte, si escau, els imports corresponents a la regularització d'incentius fiscals indegudament disfrutats en períodes impositius anteriors per incompliment de requisits (inclosos els interessos de demora derivats d'este incompliment), així com les quantitats d'abonament de deduccions sol·licitades durant el període impositiu a l'Administració tributària per insuficiència de quota.

El resultat del procés anterior determina la quantitat per ingressar o per retornar del període impositiu.

A estos efectes, el contribuent que tribute exclusivament a l'Administració de l'Estat haurà de reflectir en la casella [01586] «Resultat de l'autoliquidació (Estat)» de la pàgina 14 bis del model 200, amb seu signe, el resultat d'efectuar la següent suma algebraica:

[01586] = [00611] + [00615] + [00633] + [00617] - [00083] - [01042]

En cas que el contribuent tribute davant una o diverses de les Diputacions Forals de la comunitat autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral Navarra, haurà de reflectir en la casella [01587] «Resultat de l'autoliquidació D. Forales/Navarra (totals)» de la pàgina 14 bis del model 200, amb seu signe, el resultat d'efectuar la següent suma algebraica:

[01587] = [00612] + [00616] + [00642] + [00618] - [01332] - [01333]

El contribuent que tribute  davant una o diverses de les Diputacions Forals de la comunitat autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral Navarra haurà de complimentar estes caselles a través del quadre de determinació del líquid per ingressar o per retornar a cadascuna de les Administracions forals de la pàgina 26 del model 200.

A tindre en compte:

L'import de les caselles [01586] i [01587] es traslladarà a les caselles [00621] i [00622] de la pàgina 14 bis del model 200, quan no es tracti d'una autoliquidació complementària.

Quan en estes operacions s'obtinga una quantitat positiva en les caselles [00621] i/o [00622], el seu import haurà de ser ingressat mitjançant el corresponent document d'ingrés o devolució, al temps d'efectuar la presentació de la declaració.

Si s'obté una quantitat negativa en estes caselles, per a obtindre la devolució de la mateixa, l'entitat declarant haurà de sol·licitar-la acompanyant a la declaració l'esmentat document d'ingrés o devolució.

En el supòsit en què el resultat de l'autoliquidació practicada siga una quantitat per retornar, no oblide que la quantitat de la qual devolució se sol·licita sempre ha d'anar precedida del signe menys (-).

Les entitats pertanyents a un grup fiscal (caselles [00009] i [00010] de la pàgina 1 del model 200), hauran de complimentar obligatòriament les caselles [01586] i [01587] import del qual es traslladarà a les caselles [00621] a [00622], quan no es tracti d'una autoliquidació complementària.