Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Càlcul

Una vegada obtinguda la quota diferencial (caselles [00611] i [00612] de la pàgina 14 bis del model 200), el contribuent haurà de tindre en compte, en el seu cas, els imports corresponents a la regularització d'incentius fiscals indegudament gaudits en períodes impositius anteriors per incompliment de requisits (inclosos els interessos de demora derivats de l'esmentat incompliment), així com les quantitats d'abonament de deduccions sol·licitades en el període impositiu a l'Administració tributària per insuficiència de quota.

El resultat del procés anterior determina la quantitat a ingressar o per retornar del període impositiu.

A estos efectes, el contribuent que tribute exclusivament a l'Administració de l'Estat haurà de reflectir en la casella [01586] «Resultat de l'autoliquidació (Estat)» de la pàgina 14 bis del model 200, amb el seu signe, el resultat d'efectuar la següent suma algebraica:

[01586] = [00611] + [00615] + [00633] + [00617] - [00083] - [01042]

En el cas que el contribuent tribute davant d'una o algunes de les Diputacions Forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral Navarra, haurà de reflectir en la casella [01587] «Resultat de l'autoliquidació Sr. Forales/Navarra (totals)» de la pàgina 14 bis del model 200, amb el seu signe, el resultat d'efectuar la següent suma algebraica:

[01587] = [00612] + [00616] + [00642] + [00618] - [01332] - [01333]

El contribuent que tribute davant d'una o algunes de les Diputacions Forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral Navarra haurà d'emplenar estes caselles a través del quadre de determinació del líquid a ingressar o per retornar a cadascuna de les Administracions forals de la pàgina 26 del model 200.

A tindre en compte:

L'import de les caselles [01586] i [01587] es traslladarà a les caselles [00621] i [00622] de la pàgina 14 bis del model 200, quan no es tracte d'un autoliquidació complementària.

Quan en estes operacions se n'obtinga una quantitat positiva en les caselles [00621] i/o [00622], el seu import haurà de ser ingressat per mitjà del corresponent document d'ingrés o devolució, al temps d'efectuar la presentació de la declaració.

Si se n'obté una quantitat negativa a les esmentades caselles, per a obtindre la devolució de la mateixa, l'entitat declarant l'haurà de sol·licitar acompanyant a la declaració l'esmentat document d'ingrés o devolució.

En el supòsit en què el resultat de l'autoliquidació practicada siga una quantitat per retornar, no oblide que la quantitat la devolució de la qual se sol·licita sempre ha d'anar precedida del signe menys (-).

Les entitats pertanyents a un grup fiscal (caselles [00009] i [00010] de la pàgina 1 del model 200), hauran de complimentar obligatòriament les caselles [01586] i [01587] l'import del qual es traslladarà a les caselles [00621] a [00622], quan no es tracte d'una autoliquidació complementària.