Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Número de grup fiscal (casella 00040)

Totes les entitats que marquen les caselles [00009] o [00010] del subapartat «Altres caràcters» de la pàgina 1 del model 200, hauran de complimentar en l'apartat «Grup fiscal» d'esta pàgina 1, la casella [00040] (número de grup fiscal) amb l'objectiu d'identificar el grup fiscal al que pertanyen.

El número de grup estarà constat de set caràcters que podran ser números, lletres o símbols:

 • Si el contribuent ha seleccionat grup fiscal conforme a normativa estatal, l'estructura del número de grup serà la següent:

  El primer, segon, tercer i quart caràcter seran dígits i coincidiran amb el nombre seqüencial atorgat al donar-se d'alta. Este número s'ajustarà a l'agrane inclinada, havent de's completar amb zeros a la seua esquerra si el nombre de dígits és inferior a 4. El quint caràcter serà, si més no, una agrane inclinada "/". El sisè i setè dígit coincidirà amb l'any de registre del grup.

  Una vegada el format siga correcte, en el cas de grups creats conforme a normativa estatal, es procedirà a validar el número de grup pel que fa al cens.

  Si s'ha marcat la casella [00009], ha de coincidir el número de grup i el NIF de l'entitat dominant, que és l'entitat declarant del model 200, amb el reflectit en el cens l'últim dia del període impositiu objecte de declaració.

  Si s'ha marcat la casella [00010], ha de coincidir el número de grup amb aquell en el qual l'entitat declarant va anar entitat dependent durant el període impositiu objecte de declaració que conste en el cens de grups.

  Per exemple: Si el número de grup és el 25/99, haurà de consignar-se "0025/99".

 • Si el contribuent ha seleccionat grup fiscal d'Àlaba, l'estructura del número de grup serà la següent:

  Els tres primers caràcters seran dígits, el quart una agrane inclinada "/", el quint i sisè seran dígits i el setè la lletra "A."

 • Si el contribuent ha seleccionat grup fiscal de Guipúscoa, l'estructura del número de grup serà la següent:

  Els tres primers caràcters seran dígits, el quart una agrane inclinada "/", el quint i sisè seran dígits i el setè la lletra "G."

 • Si el contribuent ha seleccionat grup fiscal de Biscaia, l'estructura del número de grup serà la següent:

  El primer caràcter serà blanc "" sense possibilitat d'emplenament, el segon, tercer, quart i quint seran dígits a complimentar pel declarant, s'ajustaran a la B, completant-se amb zeros a la seua esquerra si el nombre de dígits introduïts no és 5, i el sisè la lletra "B."

 • Si el contribuent ha seleccionat grup fiscal de Navarra, l'estructura del número de grup serà la següent:

  Els sis primers caràcters seran dígits, lletres o símbols a complimentar pel declarant i el setè la lletra "N."