Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Número de grup fiscal (casella 00040)

Totes les entitats que marquen les caselles [00009] o [00010] del subapartat «Altres caràcters» de la pàgina 1 del model 200, hauran de complimentar en l'apartat «Grup fiscal» de l'esmentada pàgina 1, la casella [00040] (número de grup fiscal) amb la finalitat d'identificar el grup fiscal a què pertanyen.

El número de grup estarà compost de set caràcters que podran ser números, lletres o símbols:

 • Si el contribuent ha seleccionat grup fiscal conforme a normativa estatal, l'estructura del número de grup serà la següent:

  El primer, segon, tercer i quart caràcter seran dígits i coincidiran amb el número seqüencial atorgat en donar-se d'alta.Este número s'ajustarà a la barra inclinada, havent de completar-se amb zeros a la seua esquerra si el nombre de dígits és inferior a 4.El cinqué caràcter serà, en tot cas, una barra inclinada "/". El sisé i seté dígit coincidirà amb l'any de registre del grup.

  Una vegada el format siga correcte, en el cas de grups creats conforme a normativa estatal, es procedirà a validar el número de grup respecte al cens.

  Si s'ha marcat la casella [00009], ha de coincidir el número de grup i el NIF de l'entitat dominant, que és l'entitat declarant del model 200, amb el reflectit al cens l'últim dia del període impositiu objecte de declaració.

  Si s'ha marcat la casella [00010], ha de coincidir el número de grup amb aquell en el qual l'entitat declarant va ser entitat dependent durant el període impositiu objecte de declaració que conste al cens de grups.

  Per exemple: Si el número de grup és el 25/99, s'haurà de consignar "0025/99".

 • Si el contribuent ha seleccionat grup fiscal d'Àlaba, l'estructura del número de grup serà la següent:

  Els tres primers caràcters seran dígits, el quart una barra inclinada "/", el cinqué i sisé seran dígits i el seté la lletra "A".

 • Si el contribuent ha seleccionat grup fiscal de Guipúscoa, l'estructura del número de grup serà la següent:

  Els tres primers caràcters seran dígits, el quart una barra inclinada "/", el cinqué i sisé seran dígits i el seté la lletra "G".

 • Si el contribuent ha seleccionat grup fiscal de Biscaia, l'estructura del número de grup serà la següent:

  El primer caràcter serà blanc" sense possibilitat d'emplenament, el segon, tercer, quart i cinqué seran dígits a complimentar pel declarant, s'ajustaran a la B, completant-se amb zeros a la seua esquerra si el nombre de dígits introduïts no és 5, i el sisé la lletra "B".

 • Si el contribuent ha seleccionat grup fiscal de Navarra, l'estructura del número de grup serà la següent:

  Els sis primers caràcters seran dígits, lletres o símbols a emplenar pel declarant i el seté la lletra "N".