Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Informació a subministrar

L'article 14 del RIS establix que la informació país per país comprendrà, respecte del període impositiu de l'entitat dominant, de forma agregada, per cada país o jurisdicció:

  1. Ingressos bruts del grup, distingint entre els obtinguts amb entitats vinculades o amb tercers.

  2. Resultats abans de l'Impost sobre Societats o Impostos de naturalesa idèntica o anàloga al mateix.

  3. Impostos sobre societats o Impostos de naturalesa idèntica o anàloga satisfets, incloent les retencions suportades.

  4. Impostos sobre societats o Impostos de naturalesa idèntica o anàloga al mateix meritats, incloent les retencions.

  5. Import de la xifra de capital i altres resultats no distribuïts en la data de conclusió del període impositiu.

  6. Plantilla mitjana.

  7. Actius materials i inversions immobiliàries diferents de tresoreria i drets de crèdit.

  8. Llista de entitats residents, incloent els establiments permanents i activitats principals realitzades per cadascuna d'elles.

  9. Una altra informació que es considere rellevant i una explicació, en el seu cas, de les dades incloses en la informació.