Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Obligats a presentar el model

Estan obligats a presentar el model 232 de declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de jurisdiccions no cooperatives:

 1. Els contribuents de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents que actuen mitjançant establiment permanent, així com les entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, que realitzen les següents operacions amb persones o entitats vinculades en els termes prevists en l'article 18.2 de la LIS, hauran de complimentar el quadre relatiu a la «Informació d'operacions amb persones o entitats vinculades (art. 13.4 RISdel model 232:

  • Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l'import de la contraprestació del conjunt d'operacions durant el període impositiu supere els 250.000 euros, d'acord amb el valor de mercat.

  • Operacions específiques, sempre que l'import conjunt de cadascuna d'este tipus d'operacions durant el període impositiu supere els 100.000 euros.

   Tenen la consideració d'operacions específiques aquelles operacions excloses del contingut simplificat de la documentació a què es referixen els articles 18.3 de la LIS i 16.5 del RIS.

  Este  quadre no s'ha de complimentar respecte de les següents operacions:

  • Les operacions realitzades entre entitats que s'integren en un mateix grup de consolidació fiscal, sense perjudici del que preveu l'article 65.2 de la Llei de l'impost sobre Societats.

  • Les operacions realitzades amb els seus membres o amb unes altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les agrupacions d'interés econòmic i unions temporals d'empreses. No obstant això, sí que hauran de presentar esta declaració en el cas d'unions temporals d'empreses, o fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, que s'acullen al règim establit en l'article 22 de la LIS.

  • Les operacions realitzades en l'àmbit d'ofertes públiques de venda o d'ofertes públiques d'adquisició de valors.

 2. Els contribuents que apliquen la reducció de les rendes precedents de determinats actius intangibles prevista en l'article 23 LIS perquè obtenen rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades, hauran de complimentar el quadre relatiu a les «Operacions amb persones o entitats vinculades en cas d'aplicació de la reducció de les rendes precedents de determinats actius intangibles (art. 23 i  DT 20a LIS)» del model 232.

 3. Els contribuents que realitzen operacions o tinguen valors en països o territoris qualificats de  jurisdiccions no cooperatives  independentment del seu import, hauran de complimentar el quadre «Operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals» del model 232.