Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Ajustaments derivats de l'aplicació del règim especial (pàgina 13 del model 200)

1. Agrupacions d'interés econòmic (caselles 00375 i 00376)

Quan l'entitat declarant ostente els drets econòmics inherents a la qualitat de soci resident en territori espanyol o no resident amb establiment permanent en el mateix, d'una agrupació d'interés econòmic espanyola o d'una agrupació europea d'interés econòmic que apliquen el règim fiscal especial, haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00375] i [00376] «Agrupació d'interés econòmic (Capítol II del Títol VII LIS de la pàgina 13 del model 200:

 • En les caselles [00375] i [00376] s'haurà de consignar les correccions que procedisquen per les bases imposables positives o negatives que li hagen sigut imputades o, tractant-se d'agrupacions d'interés econòmic europees no residents en territori espanyol, pels beneficis o pèrdues que, aplicant les regles previstes en l'article 44 de la LIS, hagen d'integrar en la base imposable.

 • En la casella [00376] de disminucions s'inclouran les despeses financeres netes que, segons l'article 43.1.b) de la LIS, els hagen imputat als seus socis estes agrupacions durant el període impositiu.

 • Igualment, en la casella [00376] de disminucions s'inclourà l'import dels dividends i participacions en beneficis obtinguts i comptabilitzats durant el període impositiu objecte de declaració, sempre que procedisquen de períodes impositius en els que l'entitat que repartix els dividends o beneficis es trobara en algun d'este règim especial i corresponguen a socis o membres que hagen de suportar la imputació de la base imposable.

A tindre en compte:

Estes agrupacions també poden imputar als socis la reserva de capitalització que no hagen aplicat durant el període impositiu. Esta reducció no s'inclourà en la casella [00376], sinó que s'haurà d'incloure en la casella [01032] «Reserva de capitalització» de la pàgina 13 del model 200.

2. Unió temporal d'empreses, ajustaments de l'article 45 de la LIS (caselles 01320 i 01321)

L'article 45.1 de la LIS establix que les unions temporals d'empreses que apliquen el règim especial, així com les seues empreses membres, tributaran d'acord amb el que estableix l'article 43 d'esta Llei, excepte en relació amb la regla de valoració establida en el segon paràgraf de l'apartat 4 del citat article.

A estos efectes, quan l'entitat declarant ostente els drets econòmics inherents a la qualitat de soci d'una unió temporal d'empreses, sotmesa al règim especial, consignarà en les caselles [01320] i [01321] «Unió temporal d'empreses, ajustaments de l'art.45.1 LIS» de la pàgina 13 del model 200, tots els ajustaments que corresponguen per les imputacions de l'article 43 de la LIS, quan les mateixes es duguen a terme en la data de finalització del període impositiu de l'UTE :

 • En les caselles [01320] i [01321] s'haurà de consignar les correccions que procedisquen per les bases imposables positives o negatives que li hagen sigut imputades pels beneficis o pèrdues que hagen d'integrar en la base imposable.

 • En la casella [01321] de disminucions s'inclouran les despeses financeres netes que, segons l'article 43.1.b) de la LIS, els hagen imputat als seus socis estes agrupacions durant el període impositiu.

 • Igualment, en la casella [01321] de disminucions s'inclourà l'import dels dividends i participacions en beneficis obtinguts i comptabilitzats durant el període impositiu objecte de declaració, sempre que procedisquen de períodes impositius en els que l'entitat que repartix els dividends o beneficis es trobara en algun d'este règim especial i corresponguen a socis o membres que hagen de suportar la imputació de la base imposable.

A tindre en compte:

En estes caselles [01320] i [01321] es consignaran tots els ajustaments que corresponguen per les imputacions que realitze l'UTE en aplicació de l'article 43 de la LIS, sempre que estes imputacions es duguen a terme a la data de finalització del període impositiu. Si les imputacions de l'UTE es realitzen durant el següent període impositiu conforme al que estableix l'article 46.2 de la LIS, els ajustaments que corresponguen per estes imputacions es consignaran en les caselles [01018] i [01019] «Unió temporal d'empreses, ajustaments per criteris d'imputació temporal (art. 46.2 LIS)».

Les unions temporals d'empreses també poden imputar als socis la reserva de capitalització que no hagen aplicat durant el període impositiu. Esta reducció no s'inclourà en la casella [01321], sinó que s'haurà d'incloure en la casella [01032] «Reserva de capitalització» de la pàgina 13 del model 200.

3. Unió temporal d'empreses ajustaments per rendes exemptes d'UTE que opera a l'estranger (caselles 00184 i 00544)

Els socis o empreses membres de l'UTE hauran de realitzar les següents correccions en les caselles [00184] i [00544] «Unió temporal d'empreses, ajustaments per rendes exemptes d'UTE que opera a l'estranger (art. 45.2 LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

 • L'article 45.2 de la LIS  establix que les empreses membres d'una unió temporal d'empreses que opere a l'estranger, podran acollir-se per les rendes procedents de l'estranger a l'exempció prevista en l'article 22 o a la deducció per doble imposició prevista en l'article 31 d'esta Llei, sempre que es complisquen els requisits allí establits.

  A estos efectes, els socis o empreses membres d'unions temporals d'empreses que operen a l'estranger consignaran en les caselles [00184] i [00544], els ajustaments que procedisquen per l'obtenció d'estes rendes obtingudes a l'estranger, acollides a l'exempció de l'article 22 de la LIS o a la deducció per doble imposició prevista en l'article 31 de la LIS.

 • L'apartat 6 de la disposició transitòria setzena de la LIS establix que en el cas d'una unió temporal d'empreses que, havent-se acollit al règim d'exempció previst en l'article 50 del RDLeg. 4/2004, segons redacció vigent per a períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015, haguera obtingut rendes negatives netes a l'estranger que s'hagueren integrat en la base imposable de les entitats membres en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2013, quan en successius exercicis la unió temporal obtinga rendes positives, les empreses membres integraran en seu base imposable, amb caràcter positiu, la renda negativa prèviament imputada, amb el límit de l'import d'estes rendes positives.

  Per tant, en virtut de tot això, quan l'UTE obtinga rendes positives en successius períodes, els socis o empreses membres hauran de realitzar un ajustament positiu en la casella [00184] d'augments, per l'import de la renda negativa prèviament imputada, amb el límit de l'import d'estes rendes positives.

4. Ajustaments per rendes exemptes per participar a l'estranger en fórmules de col·laboració anàlogues als UTE (caselles 01022 i 01023)

La regulació prevista en l'apartat 6 de la disposició transitòria setzena de la LIS i en l'article 45.2 de la LIS, s'aplica en els mateixos termes establits en l'apartat anterior, a les entitats que participen en obres, servicis o subministraments que realitzen o presten a l'estranger mitjançant fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, pel que els seus socis o empreses membres hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [01022] i [01023] «Unió temporal d'empreses, ajustaments per participar a l'estranger en fórmules de col·laboració anàlogues a les UTES (art. 45.2 LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

 • En aplicació del disposat l'apartat 6 de la disposició transitòria setzena de la LIS, s'haurà de realitzar un ajustament positiu en la casella [01022] d'augments, per l'import de la renda negativa prèviament imputada, amb el límit de l'import d'estes rendes positives.

 • Segons el que disposa l'article 45.2 de la LIS, en les caselles [01022] i [01023] es consignaran els ajustaments que procedisquen per l'obtenció de rendes obtingudes a l'estranger que s'acullen a l'exempció de l'article 22 de la LIS o a la deducció per doble imposició prevista en l'article 31 d'esta Llei.

5. Unió temporal d'empreses, ajustaments per l'aplicació dels criteris d'imputació temporal (caselles 01018 i 01019)

En virtut del que disposa l'article 46.2 de la LIS, si les imputacions que realitza l'UTE als seus socis en aplicació de l'article 43 de la LIS, es duen a terme durant el següent període impositiu al de finalització del període impositiu de l'UTE, s'haurà de consignar en les caselles [01018] i [01019] «Unió temporal d'empreses, ajustaments per criteris d'imputació temporal (art. 46.2 LIS)» tots els ajustaments que corresponguen a estes imputacions.

Igualment, s'inclourà en les caselles [01018] i [01019] l'ajustament a l'efecte d'anul·lar l'import incorporat en seu resultat comptable de l'entitat membre procedent de la seua participació a l'UTE, encara que el mateix es realitze en un període impositiu diferent al d'integració en la seua declaració de les imputacions que li corresponguen.