Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Determinació de la base imposable i de la quota íntegra (pàgines 13 i 14 del model 200)

1.Agrupacions d'interés econòmic espanyoles i unions temporals d'empreses

 1. L'entitat en règim especial té exclusivament socis o empreses membres residents en territori espanyol o no residents a l'esmentat territori amb establiment permanent en el mateix.

  En este supòsit, l'entitat en règim especial deu imputar als seus socis o empreses membres residents la totalitat de la base imposable obtinguda en el període impositiu, pel que no tributarà per l'Impost sobre Societats.

  Per tant:

  • Independentment de què la casella [00550] «Base Imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables» siga positiva o negativa, l'entitat haurà de complimentar exclusivament, a més de la casella [00550], la casella [00552] «Base imponible»y la casella [00555] «Socis residents i no residents EP».

   A les esmentades caselles es consignarà l'import de la base imposable obtinguda per l'entitat amb el seu signe, per la qual cosa:

   [00550] = [00552] = [00555]

  • En la casella [00547] «Compensació de bases imposables negatives períodes anteriors», l'entitat en consignarà zero («0»).

 2. L'entitat en règim especial té exclusivament socis o empreses membres no residents en territori espanyol.

  En este cas, l'entitat en règim especial sí que ha de tributar per l'Impost sobre Societats per la part de la base imposable imputable als seus socis.Per tant, haurà de liquidar l'Impost sobre Societats corresponent al període impositiu objecte de declaració per la totalitat de la base imposable obtinguda en el mateix, havent de distingir:

  • Si la base imposable obtinguda abans de la compensació de bases imposables negatives, resulta negativa o zero:

   • Para determinar la base imposable, l'entitat haurà de consignar l'import de la base imposable en la casella [00550] «Base imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables», amb el seu signe.

    L'import que figura a la casella [00550] s'haurà de consignar, igualment, en les caselles [00552] «Base imposable» y [00556] «Socis no residents», per la qual cosa:

    [00550] = [00552] = [00556]

    En la casella [00547] «Compensació de bases imposables negatives períodes anteriors» es consignarà zero («0»).

   • Quan al càlcul de la quota íntegra, l'entitat consignarà en la casella [00558] «Tipus de gravamen», amb caràcter general, el tipus de gravamen del 25 per cent, tret que l'entitat aplique algun dels tipus de gravamen especials recollits en la normativa de l'Impost, en el cas del qual haurà de consignar el mateix.

    Finalment, en les caselles [00562] «Base imposable», [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» i [00592] «Quota líquida positiva» se'n consignarà zero («0»), complimentant, en el seu cas, amb el seu import corresponent, les caselles relatives a les retencions (caselles [01785] i següents) de l'exercici, recollides en l'apartat «Quota de l'exercici a ingressar o per retornar» de la pàgina 14 bis del model 200.

  • Si la base imposable obtinguda abans de la compensació de bases imposables negatives, resulta positiva:

   • Para determinar la base imposable, l'entitat haurà de consignar el seu import en la casella [00550] «Base imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables».

    La quantia consignada en la casella [00550] podrà ser minorada en l'import de les bases imposables negatives de períodes anteriors que siguen objecte de compensació consignant en la casella [00547] «Compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors» de la pàgina 13 del model 200, l'import recollit a la mateixa casella [00547] del quadre «Detall de la compensació de bases imposables negatives» de la pàgina 15 del model 200.

    L'import consignat a la casella [00550], es minorarà en l'import recollit a la casella [00547], tenint en compte que no pot resultar una xifra negativa.

    Finalment, el resultat d'esta operació es traslladarà a les caselles [00552] «Base imposable» y [00556] «Socis no residents», per la qual cosa:

    [00552] = [00556]

   • Quan al càlcul de la quota íntegra, l'entitat consignarà en la casella [00558] «Tipus de gravamen», amb caràcter general, el tipus de gravamen del 25 per cent, tret que l'entitat aplique algun dels tipus de gravamen especials recollits en la normativa de l'Impost, en el cas del qual haurà de consignar el mateix.

    Per tant, per als casos en els quals l'entitat aplique el tipus de gravamen general del 25 per cent, la casella [00562] «Quota íntegra» es calcularà de la següent forma:

    [00562] = [00556] x 25%

    A continuació, l'entitat haurà de calcular els imports a consignar en les caselles [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» y [00592] «Quota líquida positiva» de la pàgina 14 del model 200, per al que haurà de complimentar els imports de les bonificacions i deduccions aplicables, en el seu cas, en la liquidació del període impositiu objecte de declaració (caselles [00567] a [00581] i [00583] a [01041]), segons les normes generals que resulten d'aplicació.

    Finalment, haurà de consignar, en el seu cas, l'import corresponent a les retencions (caselles [01785] i següents) de l'exercici, recollides en l'apartat «Quota de l'exercici a ingressar o per retornar» de la pàgina 14 bis del model 200.

 3. L'entitat en règim especial té socis o empreses membres residents o no residents amb establiment permanent i socis o empreses membres no residents en territori espanyol.

  En este supòsit l'entitat en règim especial haurà de determinar la part de base imposable i altres conceptes liquidatoris que siga procedent imputar als socis o empreses membres residents en territori espanyol o no residents amb establiment permanent i que, per tant, no són objecte de liquidació per la mateixa.

  Al seu torn, haurà de determinar la part de base imposable i altres conceptes liquidatoris que han de ser objecte de liquidació per la mateixa entitat en règim especial en no ser objecte d'imputació als socis o empreses membres per no ser residents en territori espanyol:

  • Si la base imposable obtinguda abans de la compensació de bases imposables negatives, resulta negativa o zero:

   • Para determinar la base imposable, l'entitat haurà de consignar el seu import en la casella [00550] «Base imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables», amb el seu signe.

    Sobre l'esmentat import s'aplicarà tant el percentatge d'imputació als socis o membres residents en territori espanyol o no residents amb establiment permanent (casella [00060] de la pàgina 24 del model 200), com el que corresponga als socis o membres no residents en territori espanyol (100 – casella [00060]) / 100).

    D'esta manera, els imports resultants d'aplicar cada un dels dos percentatges, s'hauran de consignar en les caselles [00555] «Socis residents i no residents EP» y [00556] «Socis no residents» amb signe menys (-) en el seu cas.

    En la casella [00547] «Compensació de bases imposables negatives en períodes anteriors» se'n consignarà zero («0»), en qualsevol cas.

    Per tant, l'import a consignar en la casella [00552] «Base imposable» serà la suma algebraica de les caselles [00555] i [00556]:

    [00552]= [00555]+ [00556]

   • Quan al càlcul de la quota íntegra, l'entitat consignarà en la casella [00558] «Tipus de gravamen», amb caràcter general, el tipus de gravamen del 25 per cent, tret que l'entitat aplique algun dels tipus de gravamen especials recollits en la normativa de l'Impost, en el cas del qual haurà de consignar el mateix.

    En les caselles [00562] «Base imposable», [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» y [00592] «Quota líquida positiva» se'n consignarà zero («0»), en qualsevol cas.

    Finalment, s'haurà de tindre en compte que en el resta de pàgines del model 200 corresponents a la liquidació de l'Impost sobre Societats, l'entitat haurà de consignar els imports pels conceptes que siguen procedents i que, en tot cas, corresponguen als quals no hagen de ser objecte d'imputació als socis o membres residents en territori espanyol.

  • Si la base imposable obtinguda abans de la compensació de bases imposables negatives, resulta positiva:

   • Para determinar la base imposable, l'entitat haurà de consignar el seu import en la casella [00550] «Base imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables».

    La quantia consignada en la casella [00550] podrà ser minorada en l'import de les bases imposables negatives de períodes anteriors que siguen objecte de compensació consignant en la casella [00547] «Compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors» de la pàgina 13 del model 200 l'import recollit a la mateixa casella [00547] del quadre «Detall de la compensació de bases imposables negatives» de la pàgina 15 del model 200.

    El resultat d'esta minoració, que no podrà ser negatiu, es consignarà en la casella [00552] «Base imposable».

    Sobre l'import consignat a la casella [00552] s'aplicarà tant el percentatge d'imputació als socis o membres residents en territori espanyol o no residents amb establiment permanent (casella [00060] de la pàgina 24 del model 200), com el que corresponga als socis o membres no residents en territori espanyol (100 – casella [00060]) / 100).

    D'esta manera, els imports resultants d'aplicar cada un dels dos percentatges, s'hauran de consignar en les caselles [00555] «Socis residents i no residents EP» y [00556], «Socis no residents».

    L'import a consignar en la casella [00552] «Base imposable» serà la suma algebraica de les caselles [00555] i [00556]:

    [00552]= [00555]+ [00556]

   • Quan al càlcul de la quota íntegra, l'entitat consignarà en la casella [00558] «Tipus de gravamen», amb caràcter general, el tipus de gravamen del 25 per cent, tret que l'entitat aplique algun dels tipus de gravamen especials recollits en la normativa de l'Impost, en el cas del qual haurà de consignar el mateix.

    Per als casos en els quals l'entitat aplique el tipus de gravamen general del 25 per cent, la casella [00562] «Quota íntegra» es calcularà de la següent forma:

    [00562] = [00556] x 25%

    En el cas de què el import de la casella [00552] siga zero, se'n consignarà zero («0») a les caselles [00555], [00556], [00562], [00582] i [00592].

    Tant si l'import de la casella [00552] és zero o una quantitat positiva:

    • L'entitat haurà de calcular els imports a consignar en les caselles [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» y [00592] «Quota líquida positiva» de la pàgina 14 del model 200, per al que haurà d'emplenar els imports de les bonificacions i deduccions aplicables, en el seu cas, en la liquidació del període impositiu objecte de declaració (caselles [00567] a [00581] i [00583] a [01041]), segons les normes generals que resulten d'aplicació.S'haurà de tindre en compte que només poden aplicar-se en la liquidació, aquelles deduccions i bonificacions que no hagen hagut de ser objecte d'imputació als socis o empreses membres residents en territori espanyol o no residents amb establiment permanent.

     Finalment, en l'apartat de la «Quota de l'exercici a ingressar o tornar» de la pàgina 14 bis del model 200 (caselles [01785] i següents), s'inclouran els imports de retencions que corresponga aplicar a la liquidació de l'entitat en règim especial en no ser objecte d'imputació els socis o empreses membres residents en territori espanyol.

    • Així mateix, l'entitat que aplique el règim especial haurà de tindre en compte que en el resta de pàgines del model 200 corresponents a la liquidació de l'Impost sobre Societats, l'entitat haurà de consignar els imports pels conceptes que procedisquen i que, en tot cas, corresponguen a aquells que no hagen de ser objecte d'imputació als socis o empreses membres residents en territori espanyol o no residents amb establiment permanent.

2.Agrupacions europees d'interés econòmic

Quan l'entitat declarant siga una agrupació europea d'interés econòmic a la que siga d'aplicació en el període impositiu objecte de declaració el règim tributari especial del Capítol II del Títol VII de la LIS, ja que imputa en la seua totalitat als seus socis, siguen o no residents en territori espanyol, la base imposable, siga positiva o negativa, i els altres conceptes liquidatoris, el import que consigne en la casella [00550] «Base imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives» de la pàgina 13 del model 200, el traslladarà a la casella [00552] «Base imposable» de la mateixa pàgina, amb el seu signe.

En la casella [00547] «Compensació de bases imposables negatives períodes anteriors», en consignarà zero («0»).

A tindre en compte:

L'entitat declarant no haurà de complimentar cap altra casella de les recollides a les pàgines del model 200 corresponents a la liquidació de l'Impost sobre Societats, que siga posterior a la casella [00552] «Base imposable».