Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Operacions a les que s'aplica el règim especial

Regulació: Articles 76 a 87 LIS

Este règim tributari especial, fora que expressament s'indique el contrari a través de la comunicació a l'Administració tributària, s'aplica, entre d'altres, a les següents operacions:

 1. A l'operació de fusió per la qual:

  • Una o diverses entitats transmeten en bloc a una altra entitat ja existent, com a conseqüència i en el moment de la seua dissolució sense liquidació, els seus respectius patrimonis socials, mitjançant l'atribució als seus socis de valors representatius del capital social de l'altra entitat i, si escau, d'una compensació en diners que no excedisca el 10 per cent del valor nominal o, a falta de valor nominal, d'un valor equivalent al nominal d'estos valors deduït de la seua comptabilitat.

  • Dos o més entitats transmeten en bloc a una altra nova, com a conseqüència i en el moment de la seua dissolució sense liquidació, la totalitat dels seus patrimonis socials, mitjançant l'atribució als seus socis de valors representatius del capital social de la nova entitat i, si escau, d'una compensació en diners que no excedisca el 10 per cent del valor nominal o, a falta de valor nominal, d'un valor equivalent al nominal d'estos valors deduït de la seua comptabilitat.

  • Una entitat transmet, com a conseqüència i en el moment de dissolució sense liquidació, el conjunt del seu patrimoni social a l'entitat que és titular de la totalitat dels valors representatius de seu capital social.

 2. A l'operació d'escissió per la qual:

  • Una entitat dividix en dos o més parts la totalitat del seu patrimoni social i els transmet en bloc a dos o més entitats ja existents o noves, com a conseqüència de la seua dissolució sense liquidació, mitjançant l'atribució als seus socis, d'acord amb una norma proporcional, de valors representatius del capital social de les entitats adquirents de l'aportació i, si escau, d'una compensació en diners que no excedisca el 10 per cent del valor nominal o, a falta de valor nominal, d'un valor equivalent al nominal d'estos valors deduït de la seua comptabilitat.

  • Una entitat segrega una o diverses parts del seu patrimoni social que formen branques d'activitat i les transmet en bloc a una o diverses entitats de nova creació o ja existents, mantenint en el seu patrimoni com a mínim una branca d'activitat en l'entitat transmitent, o bé participacions en el capital d'unes altres entitats que li conferisquen la majoria del capital social d'estes, rebent a canvi valors representatius del capital social de l'entitat adquirent, que hauran d'atribuir-se als seus socis en proporció a les seues respectives participacions, reduint el capital social i reserves en la quantia necessària, i, si escau, una compensació en diners en els termes de la lletra anterior.

  • Una entitat segrega una part del seu patrimoni social, constituïda per participacions en el capital d'unes altres entitats que conferisquen la majoria del capital social en estes, i les transmet en bloc a una o diverses entitats de nova creació o ja existents, mantenint en el seu patrimoni, com a mínim, participacions de similars característiques en el capital d'una altra o altres entitats o bé una branca d'activitat, rebent a canvi valors representatius del capital social d'estes últimes, que hauran d'atribuir-se als seus socis en proporció a les seues respectives participacions, reduint el capital social i les reserves en la quantia necessària i, si escau, una compensació en diners en els termes del primer punt anterior.

 3. A l'operació d'aportació no dinerària de branques d'activitat per la qual una entitat aporta, sense ser dissolta, a una altra entitat de nova creació o ja existent la totalitat o una o més branques d'activitat, rebent a canvi valors representatius del capital social de l'entitat adquirent.

  S'entendrà per branca d'activitat el conjunt d'elements patrimonials que siguen susceptibles de constituir una unitat econòmica autònoma determinant d'una explotació econòmica, és a dir, un conjunt capaç de funcionar pels seus propis mitjans.

 4. L'operació de canvi de valors representatius del capital social per la qual una entitat adquirix una participació en el capital social d'una altra que li permet obtindre la majoria dels drets de vote en ella o, si ja disposa d'esta majoria, adquirir una major participació, mitjançant l'atribució als socis, a canvi dels seus valors, d'uns altres representatius del capital social de la primera entitat i, si escau, d'una compensació en diners que no excedisca el 10 per cent del valor nominal o, a falta de valor nominal, d'un valor equivalent al nominal d'estos valors deduït de la seua comptabilitat.

 5. A opció del contribuent, a les aportacions no dineràries en les que concórreguen els següents requisits:

  • Que l'entitat que rep l'aportació siga resident en territori espanyol o realitze activitats en este mitjançant un establiment permanent al que s'afecten els béns aportats.

  • Que una vegada realitzada l'aportació l'entitat aportante participe en els fons propis de l'entitat que rep l'aportació en, com a mínim, el 5 per cent.

 6. A les operacions en les que intervinguen contribuents de l'impost sobre societats que no tinguen la forma jurídica de societat mercantil, sempre que produïsquen resultats equivalents als derivats de les operacions citades en els apartats anteriors.

 7. A les operacions de canvi de domicili social d'una Societat Europea o una societat cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre de la Unió Europea, respecte dels béns i drets situats en territori espanyol que queden afectats amb posterioritat a un establiment permanent situat en este territori.

 8. Finalment, la disposició addicional vuitena de la LIS establix que este règim fiscal especial és també aplicable a les transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració bancària, encara que no es corresponguen amb les operacions esmentades en els apartats anteriors.