Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Àmbit d'aplicació

Regulació: Article 100.1 LIS

El règim de transparència fiscal internacional s'aplicarà als contribuents de l'impost sobre societats sempre que es complisquen les següents circumstàncies:

  1. Que tinguen una participació igual o superior al 50 per cent del capital, els fons propis, els resultats o els drets de vote en la data del tancament de l'exercici social d'una entitat no resident en territori espanyol. La participació es computarà per si sola o conjuntament amb persones o entitats vinculades en el sentit de l'article 18 de la LIS.

    L'import de la renda positiva a imputar es determinarà en proporció a la participació en els resultats, i, si no, en proporció a la participació en el capital, els fons propis o els drets de vote.

  2. Que l'import satisfet per l'entitat no resident en territori espanyol, per les rendes que han d'imputar-se en la base imposable, per un gravamen de naturalesa idèntica o anàloga a l'impost sobre societats, siga inferior al 75 per cent del que haguera correspost en este territori espanyol.

    Esta imputació també procedirà quan estes rendes siguen obtingudes a través d'un establiment permanent si es dóna la circumstància prevista en la lletra b) de l'article 100.1 de la LIS sense que, en este cas, resulte d'aplicació l'exempció de les rendes obtingudes a l'estranger a través d'un establiment permanent prevista en l'article 22 de la LIS.

Segons el que disposa l'article 100.15 de la LIS, este règim especial no s'aplicarà quan l'entitat no resident o l'establiment permanent siga resident o se situe en un altre Estat membre de la Unió Europea o que forme part de l'Acord de l'Espai Econòmic Europeu, sempre que el contribuent acredite que realitza activitats econòmiques o es tracti d'una institució d'inversió col·lectiva regulada en la Directiva 2009/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, per la qual es coordinen les disposicions legals, reglamentàries i administratives sobre determinats organismes d'inversió col·lectiva en valors mobiliaris, diferents de les previstes en l'article 54 d'esta Llei, constituïda i domiciliada en algun Estat membre de la Unió Europea.