Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació

Regulació: Article 100.1 LIS

El règim de transparència fiscal internacional s'aplicarà als contribuents de l'Impost sobre Societats sempre que es complisquen les següents circumstàncies:

  1. Que en tinguen una participació igual o superior al 50 per cent del capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot en la data del tancament de l'exercici social d'una entitat no resident en territori espanyol.La participació es computarà per si solament o conjuntament amb persones o entitats vinculades en el sentit de l'article 18 del LIS.

    El import de la renda positiva a imputar es determinarà en proporció amb la participació en els resultats, i, en el seu defecte, en proporció amb la participació en el capital, els fons propis o els drets de vot.

  2. Que l'import satisfet per l'entitat no resident en territori espanyol, per les rendes que han d'imputar-se en la base imposable, per un gravamen de naturalesa idèntica o anàloga a l'Impost sobre Societats, siga inferior al 75 per cent del qual haguera correspost a l'esmentat territori espanyol.

    Esta imputació també serà procedent quan les esmentades rendes siguen obtingudes a través d'un establiment permanent si es dona la circumstància prevista en la lletra b) de l'article 100.1 del LIS sense que, en este cas, resulte d'aplicació l'exempció de les rendes obtingudes a l'estranger a través d'un establiment permanent prevista a l'article 22 del LIS.

Segons el disposat a l'article 100.15 del LIS, este règim especial no s'aplicarà quan l'entitat no resident o l'establiment permanent siga resident o se situe en un altre Estat membre de la Unió Europea o que forme partix de l'Acord de l'Espai Econòmic Europeu, sempre que el contribuent acredite que realitza activitats econòmiques o es tracte d'una institució d'inversió col·lectiva regulada en la Directiva 2009/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, per la que es coordinen les disposicions legals, reglamentàries i administratives sobre determinats organismes d'inversió col·lectiva en valors mobiliaris, diferents de les previstes a l'article 54 d'esta Llei, constituïda i domiciliada en algun Estat membre de la Unió Europea.