Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Import de la renda a imputar

Regulació: Article 100.8 i 100.11 LIS

  • Per a calcular l'import de la renda positiva a imputar en la base imposable, s'aplicaran els principis i criteris establits en la LIS i en els restants disposicions relatives a este Impost per a la determinació de la base imposable.

    A estos efectes s'utilitzarà el tipus de canvi vigent al tancament de l'exercici social de l'entitat no resident en territori espanyol.

    En cap cas s'imputarà una quantitat superior a la renda total de l'entitat no resident o a l'obtinguda a través de l'establiment permanent.

    L'import de la renda positiva a incloure en la base imposable es determinarà en proporció a la participació en els resultats i, si no, en proporció a la participació en el capital, els fons propis o els drets de vote.

  • En el cas que l'entitat transmeta la seua participació, directa o indirecta, per a calcular l'import de la renda derivada d'esta transmissió, el valor d'adquisició s'incrementarà en l'import dels beneficis socials que, sense efectiva distribució, es corresponguen amb rendes que hagueren sigut imputades als socis com a rendes de les seues accions o participacions durant el període de temps comprés entre la seua adquisició i transmissió. A estos efectes, l'import dels beneficis socials referits anteriorment, es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a estes participacions.

    Si es tracta d'una entitat patrimonial en els termes establits en l'article 5.2 de la LIS, el valor de transmissió a computar serà com a mínim, el valor del patrimoni net que corresponga als valors transmesos resultant de l'últim balanç tancat, una vegada substituït el valor comptable dels actius pel valor que tindrien a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni o pel valor de mercat si este anara inferior.