Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Període impositiu en el que s'imputen les rendes

Regulació: Article 100.7 LIS

La imputació en la base imposable de les rendes positives es realitzarà durant el període impositiu que comprenga el dia en què l'entitat no resident en territori espanyol haja conclòs el seu exercici social que, a estos efectes, no podrà entendre's de durada superior a dotze mesos.

Tractant-se d'establiments permanents, la imputació es realitzarà durant el període impositiu en el que s'obtinguen les rendes.