Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Rendes a imputar en la base imposable

Regulació: Article 100.2 i 100.3 LIS

 1. L'article 100.2 del LIS establix que els contribuents imputaran la renda total obtinguda per l'entitat no resident en territori espanyol o l'establiment permanent de la corresponent organització de mitjans materials i personals per a la seua realització, fins i tot si les operacions tenen caràcter recurrent.

  S'entendrà per renda total l'import de la base imposable que resulte d'aplicar els criteris i principis establits en la Llei de l'Impost sobre Societats, així com en les restants disposicions relatives a este Impost per a la determinació d'aquella.

  La imputació a la qual es fa referència en este apartat, no s'aplicarà quan el contribuent acredite que les referides operacions es realitzen amb els mitjans materials i personals existents en una entitat no resident en territori espanyol pertanyent al mateix grup, en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seua residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, o bé que la seua constitució i operativa respon a motius econòmics vàlids.

 2. En el supòsit de no aplicar-se el disposat en l'apartat anterior, s'aplicarà l'establit a l'article 100.3 del LIS, segons el qual s'imputarà únicament la renda positiva obtinguda per una entitat no resident que provinga de cada una de les següents fonts:

  1. Titularitat de béns immobles rústics i urbans o de drets reals que recaiguen sobre els mateixos, tret que estiguen afectes a una activitat econòmica, o cedits en ús a entitats no residents pertanyents al mateix grup, en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seua residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, i igualment estigueren afectes a una activitat econòmica.

  2. Participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat i cessió a tercers de capitals propis, en els termes previstos en els apartats 1 i 2 de l'article 25 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el Patrimoni.

   No s'entendrà inclosa en esta lletra b) la renda positiva que procedisca dels següents actius financers:

   • Els tinguts per a donar compliment a obligacions legals i reglamentàries originades pel exercici d'activitats econòmiques.

   • Els que incorporen drets de crèdit nascuts de relacions contractuals establides com a conseqüència del desenvolupament d'activitats econòmiques.

   • Els tinguts com a conseqüència de l'exercici de activitats d'intermediació en mercats oficials de valors.

   • Els tinguts per entitats de crèdit i companyies d'assegurances com a conseqüència de l'exercici de les seues activitats, sense perjudici de l'establit en la lletra i) següent.

    La renda positiva derivada de la cessió a tercers de capital propi s'entendrà que procedix de la realització d'activitats creditícies i financeres que es referix la lletra i) següent quan el cedent i el cessionari pertanguen a un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, i els ingressos del cessionari procedixen, almenys en el 85 per cent, de l'exercici d'activitats econòmiques.

  3. Operacions de capitalització i assegurança, que tinguen com a beneficiària a la mateixa entitat.

  4. Propietat industrial i intel·lectual, assistència tècnica, béns mobles, drets d'imatge i arrendament o subarrendament de negocis o mines, en els termes establits a l'article 25.4 de la Llei 35/2006.

  5. Transmissió dels béns i drets referits en les lletres a), b), c) i d) anteriors que genere rendes.

  6. Instruments financers derivats, excepte els designats per a cobrir un risc específicament identificat derivat de la realització d'activitats econòmiques.

  7. Activitats d'assegurances, creditícies, operacions d'arrendament financer i altres activitats financeres tret que es tracte de rendes obtingudes a l'exercici d'activitats econòmiques, sense perjudici de l'establit en la lletra i) següent.

  8. Operacions sobre béns i serveis realitzats amb persones o entitats vinculades en el sentit de l'article 18 del LIS, en les que l'entitat no resident o establiment afig un valor econòmic escàs o nul.

  9. Activitats creditícies, financeres, asseguradores i de prestació de serveis realitzades, directament o indirectament, amb persones o entitats residents en territori espanyol, i vinculades en el sentit de l'article 18 del LIS, en el que determinen gastos fiscalment deduïbles en les esmentades persones o entitats residents.

S'ha de tindre en compte que només s'inclourà en la base imposable la renda que resulte positiva de cada una de les fonts indicades.