Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Rendes a imputar en la base imposable

Regulació: Article 100.2 i 100.3 LIS

 1. L'article 100.2 de la LIS establix que els contribuents imputaran la renda total obtinguda per l'entitat no resident en territori espanyol o l'establiment permanent de la corresponent organització de mitjans materials i personals per a la seua realització, fins i tot si les operacions tenen caràcter recurrent.

  S'entendrà per renda total l'import de la base imposable que resulte d'aplicar els criteris i principis establits en la Llei de l'impost sobre Societats, així com en els restants disposicions relatives a este Impost per a la determinació d'aquella.

  La imputació a la que es fa referència en este apartat, no s'aplicarà quan el contribuent acredite que les referides operacions es realitzen amb els mitjans materials i personals existents en una entitat no resident en territori espanyol pertanyent al mateix grup, en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la seua residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, o bé que la seua constitució i operativa respon a motius econòmics vàlids.

 2. En el supòsit de no aplicar-se el que disposa l'apartat anterior, s'aplicarà el que estableix l'article 100.3 de la LIS, segons el qual s'imputarà únicament la renda positiva obtinguda per una entitat no resident que provinga de cadascuna de les següents fonts:

  1. Titularitat de béns immobles rústics i urbans o de drets reals que recaiguen sobre els mateixos, fora que estiguen afectes a una activitat econòmica, o cedits en ús a entitats no residents pertanyents al mateix grup, en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la seua residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, i igualment estigueren afectes a una activitat econòmica.

  2. Participació en fons propis de qualsevol mena d'entitat i cessió a tercers de capitals propis, en els termes prevists en els apartats 1 i 2 de l'article 25 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobreu la Renda de no Residents i sobreu el Patrimoni.

   No s'entendrà inclosa en esta lletra b) la renda positiva que procedisca dels següents actius financers:

   • Els tinguts per a acomplir obligacions legals i reglamentàries originades per l'exercici d'activitats econòmiques.

   • Els que incorporen drets de crèdit nascuts de relacions contractuals establides com a conseqüència del desenvolupament d'activitats econòmiques.

   • Els tinguts com a conseqüència de l'exercici d'activitats d'intermediació en mercats oficials de valors.

   • Els tinguts per entitats de crèdit i asseguradores com a conseqüència de l'exercici de les seues activitats, sense perjudici del que estableix la lletra i) següent.

    La renda positiva derivada de la cessió a tercers de capital propi s'entendrà que procedix de la realització d'activitats creditícies i financeres a què es referix la lletra i) següent quan el cedent i el cessionari pertanguen a un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, i els ingressos del cessionari procedixen, com a mínim el 85 per cent, de l'exercici d'activitats econòmiques.

  3. Operacions de capitalització i assegurança, que tinguen com a beneficiària a la pròpia entitat.

  4. Propietat industrial i intel·lectual, assistència tècnica, béns mobles, drets d'imatge i arrendament o subarrendament de negocis o mines, en els termes establits en l'article 25.4 de la Llei 35/2006.

  5. Transmissió dels béns i drets referits en les lletres a), b), c) i d) anteriors que genere rendes.

  6. Intruments financers derivats, excepte els designats per a cobrir un risc específicament identificat derivat de la realització d'activitats econòmiques.

  7. Activitats d'assegurances, creditícies, operacions d'arrendament financer i altres activitats financeres fora que es tracti de rendes obtingudes en l'exercici d'activitats econòmiques, sense perjudici del que estableix la lletra i) següent.

  8. Operacions sobre béns i servicis realitzats amb persones o entitats vinculades en el sentit de l'article 18 de la LIS, en les que l'entitat no resident o establiment afegix un valor econòmic escàs o nul.

  9. Activitats creditícies, financeres, asseguradores i de prestació de servicis realitzades, directament o indirectament, amb persones o entitats residents en territori espanyol, i vinculades en el sentit de l'article 18 de la LIS, quan determinen despeses fiscalment deduïbles en estes persones o entitats residents.

Ha de tindre's en compte que només s'inclourà en la base imposable la renda que resulte positiva de cadascuna de les fonts indicades.