Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Rendes no imputables en la base imposable

Regulació: Article 100.4, 100.5 i 100.9 LIS

No s'imputaran en la base imposable les següents rendes:

  1. La renda positiva prevista en la lletra i) de l'article 100.3 de la LIS quan com a mínim dos terços dels ingressos derivats de les activitats creditícies, financeres, asseguradores o de prestació de servicis realitzades per l'entitat no resident procedisquen d'operacions efectuades amb persones o entitats no vinculades en el sentit de l'article 18 de la LIS.

  2. Les rendes previstes en l'article 100.3 de la LIS quan la suma dels seus imports siga inferior al 15 per cent de la renda total obtinguda per l'entitat no resident o l'establiment permanent.

    No obstant això, s'imputaran si més no les rendes a les que es referix la lletra i) de l'article 100.3 de la LIS sense perjudici que, també, siguen tingudes en compte a l'efecte de determinar la suma a la que es referix el paràgraf anterior.

  3. Les rendes a què fa referència l'article 100.3 de la LIS, quan es corresponguen amb despeses fiscalment no deduïbles d'entitats residents en territori espanyol.

  4. Els dividends o participacions en beneficis en la part que corresponga a la renda positiva que haja sigut inclosa en la base imposable. A estos efectes, l'import dels dividends o participacions en beneficis es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a estes participacions, fora que concórreguen les circumstàncies establides en l'article 21.11 de la LIS. El mateix tractament s'aplicarà als dividends a compte.