Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Rendes no imputables en la base imposable

Regulació: Article 100.4, 100.5 i 100.9 LIS

No s'imputaran en la base imposable les següents rendes:

  1. La renda positiva prevista en la lletra i) de l'article 100.3 del LIS quan almenys dos terços dels ingressos derivats de les activitats creditícies, financeres, asseguradores o de prestació de serveis realitzades per l'entitat no resident procedisquen d'operacions efectuades amb persones o entitats no vinculades en el sentit de l'article 18 del LIS.

  2. Les rendes previstes a l'article 100.3 del LIS quan la suma dels seus imports siga inferior al 15 per cent de la renda total obtinguda per l'entitat no resident o l'establiment permanent.

    No obstant això, s'imputaran en tot cas les rendes a què es referix la lletra i) de l'article 100.3 del LIS sense perjudici que, així mateix, siguen preses en consideració a efectes de determinar la suma a què es referix el paràgraf anterior.

  3. Les rendes que fa referència l'article 100.3 del LIS, quan es corresponguen amb despeses fiscalment no deduïbles de entitats residents en territori espanyol.

  4. Els dividends o participacions en beneficis en la part que corresponga a la renda positiva que haja sigut inclosa en la base imposable.A estos efectes, l'import dels dividends o participacions en beneficis es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a les esmentades participacions, tret que es presenten les circumstàncies establides a l'article 21.11 del LIS.El mateix tractament s'aplicarà als dividends a compte.