Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Règim especial impatriados art. 93 Llei IRPF

Normativa:article 93 i Disposició transitòria 17 Llei IRPF;articles 113 a 120 Reglament IRPF;Ordre HAP/2783/2015, de 21 de desembre, que aproven els models 151 i 149.

(Amb efectes des d'1 de gener de 2023, l'article 93 de la Llei de l'IRPF que regula el règim fiscal especial aplicable als treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol, ha sigut objecte de modificació per la Disposició Final tercera de la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents (BOE del 22 de desembre).Lacitada modificació reduïx cinc anys del període previ de no residència a Espanya i amplia la possibilitat d'opció pel règim especial a nous col·lectius de persones, teletreballadors, emprenedors i professionals, així com a les persones del seu nucli familiar, davall certes condicions.  En conseqüència, en la nova regulació del règim especial hi pot haver dues figures, un contribuent principal i altres contribuents associats a ell, procedents del seu nucli familiar, vinculats al principal quant als períodes d'aplicació del règim)

Les persones físiques que adquirisquen la seua residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol, podran optar per tributar per l'Impost sobre la Renda de No Residents, mantenint la condició de contribuents per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), durant el període impositiu en què s'efectue el canvi de residència i durant els cinc períodes impositius següents, quan es complisquen les següents condicions:

 • Fins a 31 de desembre de 2022:

  1. Que no hagen sigut residents en Espanya durant els deu períodes impositius anteriors a aquell en el qual es produïsca el seu desplaçament a territori espanyol.

  2. Que el desplaçament a territori espanyol es produïsca com a conseqüència d'alguna de les següents circumstàncies:

   1. Com a conseqüència d'un contracte de treball, a excepció de la relació laboral especial dels esportistes professionals regulada pel Reial Decret 1006/1985, de 26 de juny.

    S'entendrà complida esta condició quan s'inicie una relació laboral, ordina­ria o especial diferent de l'anteriorment indicada, o estatutària amb un ocupador a Espanya, o quan el desplaçament siga ordenat per l'ocupador i existisca una carta de desplaçament d'este.

   2. Com a conseqüència de l'adquisició de la condició d'administrador d'una entitat en el capital de la qual no participe o, en cas contrari, quan la participació en la mateixa no determine la consideració d'entitat vinculada en els termes previs­tos a l'article 18 de la Llei de l'Impost sobre Societats.

  3. Que no obtinga rendes que es qualificarien com obtingudes mitjançant un EP situat en territori espanyol.

 • Des d'1 de gener de 2023 (la nova regulació del règim s'aplica als contribuents que adquirisquen la seua residència fiscal a Espanya des de l'any 2023 i inclou els contribuents que adquirisquen la seua residència fiscal a Espanya l'any 2023 com a conseqüència d'un desplaçament realitzat a territori espanyol en el segon semestre de 2022):

  1. Que no hagen sigut residents en Espanya durant els cinc períodes impositius anteriors a aquell en el qual es produïsca el seu desplaçament a territori espanyol.

  2. Que el desplaçament a territori espanyol es produïsca, ja siga el primer any d'aplicació del règim o l'any anterior, com a conseqüència d'alguna de les següents circumstàncies:

   1. Com a conseqüència d'un contracte de treball, a excepció de la relació laboral especial dels esportistes professionals regulada pel Reial Decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació laboral especial dels esportistes professionals.

    S'entendrà complida esta condició quan s'inicie una relació laboral, ordinària o especial diferent de l'anteriorment indicada, o estatutària amb un ocupador a Espanya.Igualment, s'entendrà complida esta condició quan el desplaçament siga ordenat per l'ocupador i existisca una carta de desplaçament d'este o quan, sense ser ordenat per l'ocupador, l'activitat laboral es preste a distància, mitjançant l'ús exclusiu de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.En particular, s'entendrà complida esta circumstància en el cas de treballadors per compte d'altri que compten amb el visat per a teletreball de caràcter internacional previst en la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització.

   2. Com a conseqüència de l'adquisició de la condició d'administrador d'una entitat.En cas que l'entitat tinga la consideració d'entitat patrimonial en els termes previstos a l'article 5, apartat 2, de la Llei de l'Impost sobre Societats, l'administrador no podrà tindre una participació en l'esmentada entitat que determine la seua consideració com a entitat vinculada en els termes previstos a l'article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.

   3. Com a conseqüència de la realització a Espanya d'una activitat econòmica qualificada com a activitat emprenedora, d'acord amb el procediment descrit a l'article 70 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre.

   4. Com a conseqüència de la realització a Espanya d'una activitat econòmica per part d'un professional altament qualificat que preste serveis a empreses emergents en el sentit de l'article 3 de la Llei 28/2022, de 21 de diciembre,de foment de l'ecosistema d'empreses emergents, o que duga a terme activitats de formació, investigació, desenvolupament i innovació, percebent per això una remuneració que represente en conjunt més del 40 % de la totalitat dels rendiments empresarials, professionals i del treball personal.

  3. Que no obtinga rendes que es qualificarien com obtingudes mitjançant un establiment permanent situat en territori espanyol, tret d'en el supòsit previst en la lletra b).3.º i 4t d'este apartat.

   També podran optar per tributar per l'Impost sobre la Renda de no residents, mantenint la condició de contribuents per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el cònjuge del contribuent a què es referix l'apartat anterior i els seus fills, menors, de vint-i-cinc anys o qualsevol que siga la seua edat en cas de discapacitat, o en el supòsit d'inexistència de vincle matrimonial, el progenitor d'estos, sempre que es complisquen les següents condicions:

   1. Que es desplacen a territori espanyol amb el contribuent a què es referix l'apartat anterior o en un moment posterior, sempre que no haguera finalitzat el primer període impositiu en què a este li resulte d'aplicació el règim especial.

   2. Que adquirisquen la seua residència fiscal a Espanya.

   3. Que complisquen les condicions a què es referixen les lletres a) i c) de l'apartat anterior.

   4. Que la suma de les bases liquidables dels contribuents en cada un dels períodes impositius en què els resulte d'aplicació este règim especial, siga inferior a la base liquidable del contribuent a què es referix l'apartat anterior.

    El règim especial resultarà d'aplicació durant els successius períodes impositius en què, complint-se tals condicions, el mateix resulte també d'aplicació al contribuent previst en l'apartat anterior.

Els contribuents que s'acullen a esta opció no tenen la consideració de residents a efectes de l'aplicació d'un Conveni de Doble Imposició en estar subjectes a imposició exclusivament per les rendes que obtenen de fonts situades a Espanya.

La opció, renúncia o exclusió al règim especial es realitza mitjançant el model 149.A la comunicació de l'opció s'haurà d'adjuntar la documentació prevista a l'article 119.1 del Reglament de l'IRPF.

Els contribuents que opten pel Règim Especial n'han de presentar una declaració especial del IRPF en el model 151, adaptat al contingut del règim.

Retencions i ingressos a compte

Les retencions i ingressos a compte en concepte de pagaments a compte de l'IRPF es practicaran d'acord amb la normativa de l'Impost de la Renda de no residents.

No obstant això, el percentatge de retenció o ingrés a compte sobre rendiments del treball serà el 24%. Quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador de rendiments del treball durant l'any natural excedisquen de 600.000 euros, el percentatge de retenció aplicable a l'excés serà el vigent segons l'any de meritació (veure taula).

Percentatge de retenció aplicable a l'excés de 600.000 euros
Any de meritació20152016 a 20202021 i següents
Percentatge de retenció 47 45 47