Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2024)

Règim especial impatriados art. 93 Llei IRPF

Normativa: article 93 i Disposició transitòria 17 Llei IRPF ; articles 113 a 120 Reglament IRPF; Ordre HAP/2783/2015, de 21 de desembre, que aproven els models 151 i 149 i Ordre HFP/1338/2023, de 13 de desembre, per la qual s'aproven els nous models 151 i 149.

(Amb efectes des de l'1 de gener de 2023, l'article 93 de la Llei de l'IRPF que regula el règim fiscal especial aplicable als treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol, ha sigut objecte de modificació per la Disposició Final tercera de la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents (BOE del 22 de desembre).Lacitada modificació reduïx a cinc anys del període previ de no residència a Espanya i amplia la possibilitat d'opció pel règim especial a nous col·lectius de persones, teletreballadors, emprenedors i professionals, així com a les persones del seu nucli familiar, baix certes condicions.  En conseqüència, en la nova regulació del règim especial podran existir dos figures, un contribuent principal i altres contribuents associats a ell, procedents del seu nucli familiar, vinculats al principal quant als períodes d'aplicació del règim)

Les persones físiques que adquirisquen la seua residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol, podran optar per tributar per l'Impost sobre la Renda de no Residents, mantenint la condició de contribuents per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), durant el període impositiu en què s'efectue el canvi de residència i durant els cinc períodes impositius següents, quan es complisquen les següents condicions:

 • Fins el 31 de desembre de 2022:

  1. Que no hagen sigut residents a Espanya durant els deu períodes impositius anteriors a aquell en el que es produïsca el seu desplaçament a territori espanyol.

  2. Que el desplaçament a territori espanyol es produïsca com a conseqüència d'alguna de les següents circumstàncies:

   1. Com a conseqüència d'un contracte de treball, a excepció de la relació laboral especial dels esportistes professionals regulada pel Reial decret 1006/1985, de 26 de juny.

    S'entendrà complida esta condició quan s'inicie una relació laboral, ordina­ria o especial diferent de l'anteriorment indicada, o estatutària amb un ocupador a Espanya, o quan el desplaçament siga ordenat per l'ocupador i existiu una carta de desplaçament d'este.

   2. Com a conseqüència de l'adquisició de la condició d'administrador d'una entitat en capital del qual no participe o, en cas contrari, quan la participació en la mateixa no determine la consideració d'entitat vinculada en els termes previs­tos en l'article 18 de la Llei de l'impost sobre Societats.

  3. Que no obtinga rendes que es qualificarien d'obtingudes mitjançant un EP situat en territori espanyol.

 • Des de l'1 de gener de 2023  (la nova regulació del règim s'aplica als contribuents que adquirisquen la seua residència fiscal a Espanya des de l'any 2023 i inclou als contribuents que adquirisquen la seua residència fiscal a Espanya l'any 2023 com a conseqüència d'un desplaçament realitzat a territori espanyol durant el segon semestre de 2022):

  1. Que no hagen sigut residents a Espanya durant els cinc períodes impositius anteriors a aquell en el que es produïsca el seu desplaçament a territori espanyol.

  2. Que el desplaçament a territori espanyol es produïsca, ja siga durant el primer any d'aplicació del règim o l'any anterior, com a conseqüència d'alguna de les següents circumstàncies:

   1. Com a conseqüència d'un contracte de treball, a excepció de la relació laboral especial dels esportistes professionals regulada pel Reial decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació laboral especial dels esportistes professionals.

    S'entendrà complida esta condició quan s'inicie una relació laboral, ordinària o especial diferent de l'anteriorment indicada, o estatutària amb un ocupador a Espanya. Igualment, s'entendrà complida esta condició quan el desplaçament siga ordenat per l'ocupador i existiu una carta de desplaçament d'este o quan, sense ser ordenat per l'ocupador, l'activitat laboral s'oferisca a distancia, mitjançant l'ús exclusiu de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació. En particular, s'entendrà complida esta circumstància en el cas de treballadors per compte aliè que compten amb el visat per a teletreball de caràcter internacional previst en la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització.

   2. Com a conseqüència de l'adquisició de la condició d'administrador d'una entitat. En cas que l'entitat tinga la consideració d'entitat patrimonial en els termes prevists en l'article 5, apartat 2, de la Llei de l'impost sobre Societats, l'administrador no podrà tindre una participació en esta entitat que determine la seua consideració com a entitat vinculada en els termes prevists en l'article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

   3. Com a conseqüència de la realització a Espanya d'una activitat econòmica qualificada d'activitat emprenedora, d'acord amb el procediment descrit en l'article 70 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre.

   4. Com a conseqüència de la realització a Espanya d'una activitat econòmica per part d'un professional altament qualificat que preste servicis a empreses emergents en el sentit de l'article 3 de la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l'ecosistema d'empreses emergents, o que duga a terme activitats de formació, investigació, desenvolupament i innovació, percebent per això una remuneració que represente en conjunt més del 40 % de la totalitat dels rendiments empresarials, professionals i del treball personal.

  3. Que no obtinga rendes que es qualificarien d'obtingudes mitjançant un establiment permanent situat en territori espanyol, tret del supòsit previst en la lletra b).3r i 4t d'este apartat.

   També podran optar per tributar per l'Impost sobre la Renda de no Residents, mantenint la condició de contribuents per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el cònjuge del contribuent a què es referix l'apartat anterior i els seus fills, menors de vint-i-cinc anys o sigui quin sigui la seua edat en cas de discapacitat, o en el supòsit d'inexistència de vincle matrimonial, el progenitor d'estos, sempre que es complisquen les següents condicions:

   1. Que es desplauen a territori espanyol amb el contribuent a què es referix l'apartat anterior o en un moment posterior, sempre que no haguera finalitzat el primer període impositiu en el que a este li resulte d'aplicació el règim especial.

   2. Que adquirisquen la seua residència fiscal a Espanya.

   3. Que complisquen les condicions a què es referixen les lletres a) i c) de l'apartat anterior.

   4. Que la suma de les bases liquidables dels contribuents a cada un dels períodes impositius en els que els resulte d'aplicació este règim especial, siga inferior a la base liquidable del contribuent a què es referix l'apartat anterior.

    El règim especial resultarà d'aplicació durant els successius períodes impositius en els que, complint-se tals condicions, el mateix resulte també d'aplicació al contribuent previst en l'apartat anterior.

Els contribuents que s'acullen a esta opció no tenen la consideració de residents a l'efecte de l'aplicació d'un Conveni de Doble Imposició a l'estar subjectes a imposició exclusivament per les rendes que obtenen de fonts situades a Espanya.

L'opció, renuncia o exclusió al règim especial es realitza mitjançant el model 149. A la comunicació de l'opció haurà d'adjuntar-se la documentació prevista en l'article 119 del Reglament de l'IRPF.

Des del 16 de desembre de 2023, data d'entrada en vigor de l'Ordre HFP/1338/2023, de 13 de desembre, el nou model 149, aprovat en l'esmentada Ordre substituïx a l'anterior aprovat en l'Ordre HAP/2783/2015, de 21 de desembre.

Els contribuents que opten pel Règim especial han de presentar una declaració especial de l'IRPF en el model 151, adaptat al contingut del règim.

El nou model 151 de «Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Règim especial aplicable als treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol» aprovat en l'Ordre HPF/1338/2023, de 13 de desembre, s'utilitzarà per primera vegada per a la presentació de la declaració corresponent al període impositiu 2023 a presentar el 2024. Les declaracions corresponents als períodes impositius anteriors a 2023 continuaran utilitzant el model 151 aprovat en l'Ordre HAP/2783/2015, de 21 de desembre.

Retencions i ingressos a compte

Les retencions i ingressos a compte en concepte de pagaments a compte de l'IRPF es practicaran d'acord amb la normativa de l'Impost de la Renda de no Residents.

No obstant això, el percentatge de retenció o ingrés a compte sobre rendiments del treball serà el 24%. Quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador de rendiments del treball durant l'any natural excedisquen 600.000 euros, el percentatge de retenció aplicable a l'excés serà el vigent segons l'any de merite (veure taula).

Percentatge de retenció aplicable a l'excés de 600.000 euros
Any de merite 2015 2016 a 2020 2021 i següents
Percentatge de retenció 47 45 47