Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Subjectes passius per obligació real

Normativa: Art.5.Uno.b) Llei Imposat Patrimoni

Són subjectes passius de l'Impost sobre el Patrimoni per obligació real:

 1. Les persones físiques que no tinguen la seua residència habitual a Espanya.

  Les persones físiques que no tinguen la seua residència habitual a Espanya i siguen titulars de béns o drets que estiguen situats, puguen exercitar-se o hagen de complir-se en territori espanyol.

  Especialitats de la tributació dels contribuents no residents en territori espanyol

  Normativa:Disposició addicional quarta Llei Imposat Patrimoni.

  Des de l'1 de gener de 2021 tots els contribuents no residents (i no només els que siguen residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu) tenen dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma on raga el valor més gran dels béns i drets que siguen titulars i pels quals s'exigisca l'impost, perquè estiguen situats, puguen exercitar-se o hagen de complir-se en territori espanyol.

  Atenció: si desitja optar per l'aplicació de la normativa autonòmica en matèria de l'Impost sobre Patrimoni hauran de marcar la casella [3] de la declaració i indicar a la casella [8] la Clau de la Comunitat Autònoma o de la Ciutat amb Estatut d'Autonomia en la qual va tindre la seua residència habitual el 2021.

 2. Treballadors desplaçats a territori espanyol acollits al règim fiscal especial de l'article 93 de la Llei del IRPF

  Les persones físiques que hagen adquirit la seua residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol per motius de treball i que, a l'empara del previst a l'article 93 de la Llei del IRPF, hagen optat per tributar per l'Impost sobre la Renda de No Residents, mantenint la condició de contribuents pel IRPF, durant el període impositiu en què s'efectue el canvi de residència i els cinc següent.

  Vegeu respecte al règim fiscal especial per a treballadors desplaçats a territori fiscal de l'article 93 de la Llei del  IRPF el Capítol 2 del Manual de IRPF.

  En este cas, el subjecte passiu de l'Impost sobre el Patrimoni té dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma on tinga la seua residència que serà, atés el tenor del punt de connexió establit en la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes, la que correspon per al IRPF a la data de meritar-se aquell. Per a determinar en quin de les Comunitats Autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia té el seu residència habitual el contribuent.Vegeu Capítol 2 del Manual de IRPF.

  Important: per als subjectes passius de l'Impost sobre el Patrimoni del règim fiscal especial per als treballadors desplaçats a territori espanyol de l'article 93 de la Llei del IRPF i per als que siguen no residents a Espanya [i tributen per obligació real o per obligació personal a Espanya en virtut de l'opció prevista en el article 5.Uno.a) de la Llei de l'Impost sobre el Patrimoni], l'aplicació de la normativa autonòmica constituïx un dret i, per això, una opció, que podran exercitar o, no si bé, en cas d'exercitar-la, hauran d'aplicar tota la normativa pròpia de l'impost aprovada per l'esmentada Comunitat Autònoma.Per optar per l'aplicació de la normativa autonòmica en matèria de l'Impost sobre Patrimoni estos contribuents haurà de consignar una X a la casella [12] o casella [3], segons corresponga, de la declaració.

Béns i drets que han de declarar-se

En ambdós casos, la declaració es referirà exclusivament als béns o drets que siguen titulars, sempre que els mateixos estiguen situats, puguen exercitar-se o hagen de complir-se en territori espanyol amb deducció de les càrregues i gravàmens de naturalesa real que afecten als esmentats béns o drets, així com dels deutes per capitals invertits en els mateixos. 

Important: els subjectes passius, ja ho siguen per obligació personal o per obligació real, només estan obligats a presentar la declaració per l'Impost sobre el Patrimoni corresponent a 2021 si la seua quota tributària, determinada d'acord amb les normes reguladores de l'Impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procediren, resulte a ingressar, o quan, no donant-se esta circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat, d'acord amb les normes reguladores de l'impost, resulte superior a 2.000.000 d'euros.