Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Per a contribuents residents en la Comunitat Autònoma de Canàries

Normativa: Art. 29 Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decrete legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

A més de les exempcions anteriorment comentades, els contribuents residents en el territori  de la Comunitat Autònoma de Canàries podran aplicar l'exempció dels béns i  drets de contingut econòmic que complisquen els següents requisits:

  • Que estiguen computats per a la determinació de seu base imposable i,

  • Que formen part del patrimoni especialment protegit del contribuent, constituït  a l'empara de la Llei 41/2003, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat  i de modificació del Codi civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la normativa  tributària amb esta finalitat.