Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

1. Béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol

Normativa: Art. 4.Una Llei Imposada Patrimoni

Estan exempts l vos béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol, que estiguen inscrits en el Registre General de Béns d'Interés Cultural o en l'Inventari General de Béns Mobles, així com aquells altres que hagen sigut qualificats de Béns d'Interés Cultural pel Ministeri de Cultura, inscrits en el Registre corresponent.

No obstant això, en el supòsit de Zones Arqueològiques i Llocs o Conjunts Històrics, els béns exempts són únicament els següents béns immobles:

  • En Zones Arqueològiques: Els béns immobles inclosos com objecte d'especial protecció en l'intrument de planejament urbanístic a què es referix l'article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol (BOE de 29 de juny).

  • En Llocs o Conjunts Històrics: Els béns immobles que compten amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguen inclosos en el Catàleg previst en l'article 86 del Reglament de Planejament Urbanístic com objecte de protecció integral en els termes prevists en l'article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.