Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

5. Drets de contingut econòmic

Normativa: Art. 4.Cinc Llei Imposada Patrimoni

Es consideren exempts els  drets de contingut econòmic en els següents intruments:

 • Els drets consolidats dels partícips i els drets econòmics dels beneficiaris en un pla de pensions.

 • Els drets de contingut econòmic que corresponguen a primes satisfetes als plans de previsió assegurats definits en l'article 51.3 de la Llei de l'IRPF.

  D'acord amb el citat article 51.3 de la Llei de l'IRPF, els plans de previsió assegurats es definixen legalment com contractes d'assegurança que han de complir els següents requisits:

  1. El contribuent haurà de ser el prenedor, assegurat i beneficiari. No obstant això, en el cas de defunció, podrà generar dret a prestacions en els termes prevists en la normativa reguladora dels plans i fons de pensions.

  2. Les contingències cobertes hauran de ser únicament les previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (jubilació; incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a qualsevol treball, i la gran invalidesa; defunció del partícip o beneficiari i dependència severa o gran dependència del partícip), havent de tindre com cobertura principal la de jubilació en els termes establits en l'article 49.1 del Reglament de l'IRPF.

  3. Este tipus d'assegurances tindrà obligatòriament que oferir una garantia d'interés i utilitzar tècniques actuarials.

  4. En el condicionat de la pòlissa es farà constar de manera expressa i destacada que es tracta d'un pla de previsió assegurat. La denominació Pla de Previsió Assegurat i les seues sigles queden reservades als contractes d'assegurança que complisquen els requisits prevists en esta Llei.

  5. Els prenedors dels plans de previsió assegurats podran, mitjançant decisió unilateral, mobilitzar la seua provisió matemàtica a un altre pla de previsió assegurat del que siguen prenedors, o a un o diversos plans de pensions del sistema individual o associat dels que siguen partícips. Una vegada assolida la contingència, la mobilització només serà possible si les condicions del pla el permeten. El procediment per a efectuar la mobilització de la provisió matemàtica es regula en l'article 49.3 del Reglament de l'IRPF.

 • Els drets de contingut econòmic que corresponguen a aportacions realitzades pel subjecte passiu als plans de previsió social empresarial regulats en l'article 51.4 de la Llei de l'IRPF.

  D'acord amb l'article 51.4 de la Llei de l'IRPF, els plans de previsió social empresarial, si més no, hauran de complir els següents requisits:

  1. Seran aplicables a este tipus de contractes d'assegurança els principis de no discriminació, capitalització, irrevocabilitat d'aportacions i atribució de drets establits en el número 1 de l'article 5 del Text Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

  2. La pòlissa establirà les primes que haja de satisfer el prenedor, les quals seran objecte d'imputació als assegurats.

  3. En el condicionat de la pòlissa ha de constar de manera expressa i destacada que es tracta d'un Pla de Previsió Social Empresarial, quedant reservada esta denominació als contractes d'assegurança que complisquen els requisits legalment establits.

  4. Les contingències cobertes hauran de ser únicament les previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (jubilació; incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a qualsevol treball, i la gran invalidesa; defunció i dependència severa o gran dependència del partícip), havent de tindre com cobertura principal la de jubilació en els termes establits en l'article 49.1 del Reglament de l'IRPF.

  5. Els plans de previsió social empresarial tindran obligatòriament que oferir una garantia d'interés i utilitzar tècniques actuarials.

 • Els drets de contingut econòmic derivats de les primes satisfetes pel subjecte passiu als contractes d'assegurança col·lectiva, diferents dels plans de previsió social empresarial, que instrumenten els compromisos per pensions assumits per les empreses, en els termes prevists en la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, i en la seua normativa de desenvolupament, així com els derivats de les primes satisfetes pels empresaris als citats contractes d'assegurança col·lectiva.

 • Els drets de contingut econòmic que corresponguen a primes satisfetes a les assegurances privades que cobrisquen la dependència definits en l'article 51.5 de la Llei de l'IRPF.

  Es tracta de les primes satisfetes a les assegurances privades que cobrisquen exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència conforme al que disposa la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

 • Des del 2 de juliol de 2022, es declaren exempts els drets de contingut econòmic derivats de les aportacions a productes paneuropeus de pensions individuals regulats en el Reglament (UE ) 2019/1238 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relatiu a un producte paneuropeu de pensions individuals.

  La  disposició final 2 de la Llei 12/2022, de 30 de juny,  de regulació per a l'impuls dels plans de pensions de treball, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (BOE de l'1 de juliol),  ha afegit una nova lletra f) a l'article 4.Cinc de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni per a declarar exempts  productes paneuropeus de pensions individuals regulats en el Reglament (UE) 2019/1238 del Parlament Europeu i del Consell.

Recorde : quan la Llei de l'impost sobre el Patrimoni establix l'exempció dels drets consolidats dels partícips i els drets econòmics dels beneficiaris en un pla de pensions, es referix únicament als plans de pensions regulats en els capítols I a II del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions així com als prevists en la Secció segona del seu Capítol X (fons de pensions de treball espanyols en uns altres Estats membres) subjectes a la legislació d'uns altres Estats membres i, des del 2 de juliol de 2022, a les aportacions a productes paneuropeus de pensions individuals regulats en el Reglament (UE) 2019/1238 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relatiu a un producte paneuropeu de pensions individuals.

Per tant, els drets consolidats i drets econòmics de plans de pensions constituïts en Estats no membres de la Unió Europea no podran beneficiar-se d' esta exempció.