Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

3. Determinats objectes d'art i antiguitats

Normativa: Art. 4.Tres Llei Imposada Patrimoni

A l'efecte de l'aplicació de l'exempció,  es consideren objectes d'art les pintures, escultures, dibuixos, gravats, litografies o d'altres  anàlegs, sempre que, en tots els casos, es tracti d'obres originals.

Així mateix, es consideren antiguitats els béns mobles, útils o ornamentals, exclosos  els objectes d'art, que tinguen més de cent anys d'antiguitat i característiques  originals de les quals fonamentals no hagueren sigut alterades per modificacions o reparacions efectuades  durant els cent últims anys.

Els objectes d'art i antiguitats que es declaren exempts són els següents:

 1. Aquells valor del qual siga inferior a les quantitats que s'indiquen:

  • 90.151,82 euros quan es tracti d'obres pictòriques i escultòriques amb menys de cent anys d'antiguitat.

  • 60.101,21 euros en el cas d'obres pictòriques amb cent o més anys d'antiguitat.

  • 60.101,21 euros quan es tracti de col·lecciones o conjunts d'objectes artístics, culturals i antiguitats.

  • 42.070,85 euros quan es tracti d'obres escultòriques, relleus i baix relleus amb cent o més anys d'antiguitat.

  • 42.070,85 euros en els casos de col·lecciones de dibuixos, gravats, llibres, documents i intruments musicals.

  • 42.070,85 euros quan es tracti de mobiliari.

  • 30.050,61 euros en els casos d'encatifes, entapisses i teixits històrics.

  • 18.030,36 euros quan es tracti de dibuixos, gravats, llibres impresos o manuscrits i documents unitaris en qualsevol suport.

  • 9.015,18 euros en els casos d'intruments musicals unitaris de caràcter històric.

  • 9.015,18 euros en els casos d'objectes de ceràmica, porcellana i vidre antics.

  • 6.010,12 euros quan es tracti d'objectes arqueològics.

 2. Els que hagen sigut cedits pels seus propietaris en depòsit permanent per un període no inferior a tres anys a Museus o Institucions Culturals sense fi de lucre, per a la seua exhibició pública, mentres es troben depositats.

 3. L'obra pròpia dels artistes mentres romanga en el patrimoni de l'autor.