Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

8. Patrimoni empresarial i professional

Normativa: Art. 4.Huit.Una Llei Imposada Patrimoni, i  1 a 3 Reial decret 1704/1999, de 5 de novembre, pel qual es determinen els requisits i condicions de les activitats empresarials i professionals i de les participacions en entitats per a l'aplicació de les exempcions corresponents en l'impost sobre el patrimoni

Està exempt el patrimoni empresarial i professional, que inclou els béns i drets  de les persones físiques necessaris per al desenvolupament de la seua activitat econòmica, empresarial o  professional, sempre que esta s'exercisca habitualment, personal i directa pel contribuent  i constituïsca la seua principal font de renda.

L'aplicació de l'exempció està condicionada al fet que en la data de merite de l'Impost (31 de desembre) es complisquen els següents requisits:

 1. Que els béns i drets  estiguen afectes al desenvolupament d'una activitat econòmica, empresarial o professional, en els termes de l'article 29 de la Llei de l'IRPF i 22 del Reglament d'este Impost.

  S'entendrà que l'arrendament d'immobles constituïx activitat econòmica quan concórreguen  els requisits prevists en l'article 27.2 Llei de l'IRPF, açò és, quan per a l'ordenació d'esta s'utilitze, com a mínim, una persona empleada amb contracte laboral i a jornada completa.

  Els  criteris d'afectació  de béns i drets a l'exercici d'una activitat econòmica es comenten en el  Capítol 6 del   Manual  pràctic de Renda.

 2. Que l'activitat econòmica, empresarial o professional, a què estos béns i drets estiguen  afectes s'exercisca habitualment, personal i directa pel contribuent titular dels mateixos.

  No obstant això, estaran exempts els béns i drets comuns  a ambdós cònjuges, quan s'utilitzen en el desenvolupament de l'activitat empresarial o professional de qualsevol dels cònjuges, sempre que es complisquen la  resta de requisits exigits per la Llei.

  A diferència de l'assenyalat per als béns comuns a ambdós cònjuges, en el cas d' entitats en règim d'atribució de rendes per poder disfrutar de l'exempció dels elements afectes a l'activitat,  és necessari que cada  comuner, partícip o soci  realitze la mateixa habitualment, personal i directa, d'acord amb la normativa de l'IRPF, i que complisca els altres restants requisits exigits. Per tant, el soci, comuner o partícip ha d'exercir l'activitat habitualment, personal i directa, i ha de constituir la seua principal font de renda.

 3. Que l'activitat econòmica, empresarial o professional, constituïsca la principal font de  renda del contribuent.

  S'entendrà que l'activitat empresarial o professional constituïx la principal font de renda  quan, com a mínim, el 50 per 100 de l'import de la base imposable general i de l'estalvi de l'IRPF  del contribuent, suma de les caselles [0435] i [0460] de la declaració  de l'IRPF, provinga de rendiments nets de les activitats empresarials o professionals de què  es tracte.

  A l'efecte del càlcul de la principal font de renda, no es computaran les remuneracions per  les funcions de direcció que s'exercisquen en les entitats de les que, si escau, es posseïsquen participacions exemptes d'este Impost, ni qualssevol altres remuneracions que porten causa  de la participació del subjecte passiu en estes entitats.

  En els casos de transmissions lucratives de participacions d'empresa familiar, per a aplicar l' exempció de l'impost sobre el patrimoni, es requerix comparar la remuneració percebuda pel  subjecte passiu amb la suma algebraica de la totalitat dels rendiments nets reduïts del   treball i d'activitats empresarials i professionals.

 4. Quan un mateix contribuent exercisca dos o més activitats empresarials o professionals  habitualment, personal i directa, l'exempció assolirà a tots els béns i drets  afectes a les mateixes, considerant-se que la principal font de renda ve determinada pel  conjunt dels rendiments empresarials o professionals de totes elles.

Important: en el supòsit de menors d'edat o  persones amb discapacitat que siguen titulars  dels elements patrimonials afectes, els requisits exigits en els números 2 i 3 anteriors, es consideraran complits quan s'ajusten als mateixos les seus representants  legals.

Exemple

El senyor A.H.C. desenvolupa en l'exercici 2022 habitualment, personal i directa una activitat empresarial de la que ha obtingut uns rendiments nets de 29.000 euros. La base imposable general i de l'estalvi de l'IRPF declarada pel senyor A.H.C. en este exercici ascendix a 60.000 euros. El valor de tots els béns i drets afectes a l'activitat econòmica exercida, a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni, és de 200.000 euros.

El senyor A.H.C. ha percebut durant 2022  un total de 3.000 euros per l'acompliment de determinades funcions directives que li ha encomanat el Consell d'Administració d'una entitat en la que té participacions exemptes de l'impost sobre el patrimoni.

Determinar si els béns i drets del senyor A.H.C. afectes a l'activitat empresarial desenvolupada pel mateix estan o no exempts en l'impost sobre el patrimoni el 2022 .

Solució:

Per al càlcul de la principal font de renda del senyor A.H.C. no es tenen en compte les retribucions percebudes per les funcions de direcció desenvolupades en l'entitat de la que posseïx participacions exemptes de l'impost sobre el patrimoni. Per tant, el 50 per 100 de la base imposable general i de l'estalvi de l'IRPF del contribuent ascendix a:

50% de (60.000 – 3.000) = 28.500 euros

El rendiment net de l'activitat de l'este exercici ascendix a 29.000 euros, que és superior al 50 per 100 de la base imposable de l'IRPF del contribuent. Per consegüent, els béns i drets afectes a l'activitat empresarial estan exempts de l'impost sobre el patrimoni en l'exercici  2022.

Comentari : al dependre d'un determinat nivell de rendiments, pot succeir que un mateix contribuent tinga dret a l'exempció en un determinat exercici i no en el següent.