Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

7. Valors pertanyents a no residents

Normativa: Art. 4.Set Llei Imposada Patrimoni

Estan exempts els valors pertanyents a no residents rendiments dels quals estiguen exempts en virtut del  que disposa l'article 14 del text refós de la Llei de l'impost sobre la  Renda de no Residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març.

D'acord amb el que disposa el citat article 14 del text refós de la Llei de l'impost sobre la  Renda de no Residents estaran exempts, entre altres:

 • Els guanys patrimonials derivats de béns mobles obtinguts sense mediació d'establiment permanent, per residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o en un altre Estat integrant de l'Espai Econòmic Europeu o per establiments permanents d'estos residents situats en un altre Estat membre de la Unió Europea o en un altre Estat integrant de l'Espai Econòmic Europeu.

  En el cas d'Estats que formen part de l'Espai Econòmic Europeu que no siguen Estats membres de la Unió Europea, s'aplicarà l'anterior sempre que existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària en els termes prevists en la disposició addicional primera.4 de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal.

  El que disposa el paràgraf anterior no resultarà d'aplicació als guanys patrimonials derivats de la transmissió d'accions, participacions o altres drets en una entitat en els següents casos:

  1. Que l'actiu de l'entitat consistisca principalment, directament o indirectament, en béns immobles situats en territori espanyol.

  2. En el cas de contribuents persones físiques, que, en algun moment anterior, durant el període de 12 mesos precedent a la transmissió, el contribuent haja participat, directament o indirectament, en com a mínim el 25 per 100 del capital o patrimoni de l'entitat.

  3. En el cas d'entitats no residents, que la transmissió no complisca els requisits per a l'aplicació de l'exempció prevista en l'article 21 de la Llei de l'impost sobre Societats.

  Tampoc serà aplicable la citada exempció quan es tracti de guanys patrimonials obtinguts a través dels països o territoris qualificats de jurisdicció no cooperativa.

Atenció: tinga's en compte que la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE ) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s'establixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que incidixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc (BOE de 10 de juliol) ha modificat la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, per a introduir la definició de país i territori que tenen la consideració de jurisdicció no cooperativa que substituïx a la de paradís fiscal, de baixa o nul·la tributació i d'efectiu intercanvi d'informació tributària.

Així mateix, establix que les referències efectuades en la normativa a paradisos fiscals, a països o territoris amb els que no existisca efectiu intercanvi d'informació, o de nul·la o baixa tributació s'entendran efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa de la disposició addicional primera d'esta Llei.

 • Els rendiments derivats del Deute Públic, obtinguts sense mediació d'establiment permanent a Espanya.

 • Les rendes derivades de valors emesos a Espanya per persones físiques o entitats no residents sense mediació d'establiment permanent, sigui quin sigui lloc de residència de les institucions financeres que actuen com agents de pagament o mitjancen en l'emissió o transmissió dels valors.

  No obstant això, quan el titular dels valors siga un establiment permanent en territori espanyol, les rendes a què es referix el paràgraf anterior quedaran subjectes a este Impost i, si escau, al sistema de retenció a compte, que es practicarà per la institució financera resident que actue com depositària dels valors.

 • Les rendes derivades de les transmissions de valors o el reemborsament de participacions en fons d'inversió realitzats en algun dels mercats secundaris oficials de valors espanyols, obtingudes per persones físiques o entitats no residents sense mediació d'establiment permanent en territori espanyol, que siguen residents en un Estat que tinga subscrit amb Espanya un conveni per a evitar la doble imposició amb clàusula d'intercanvi d'informació.