Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Subjectes passius per obligació personal

Normativa: Art. 5 Llei Impost Patrimoni

Són subjectes passius de l'impost sobre el patrimoni per obligació personal:

 1. Les persones físiques que tinguen la seua residència habitual en territori espanyol.

  No obstant això, quan un resident en territori espanyol passe a tindre la seua residència en un altre país, podrà optar per seguir tributant per obligació personal a Espanya. Esta opció haurà d'exercitar-se mitjançant la presentació de la declaració per obligació personal en el primer exercici en el que haguera deixat de ser resident en territori espanyol.

 2. Persones físiques de nacionalitat espanyola amb residència habitual a l'estranger que són contribuents de l'IRPF.

  Són les  persones físiques de nacionalitat espanyola, així com el seu cònjuge no separat legalment i els fills menors d'edat, que tingueren la seua residència habitual a l'estranger per la seua condició de:

  • Membres de Prediques diplomàtiques espanyoles, ja anara com Cap de la Missió, com membres del personal diplomàtic, administratiu, tècnic o de servicis de la mateixa.

  • Membres de les Oficines consulars espanyoles, ja anara com Cap de les mateixes o com a funcionari o personal de servicis que hi són adscrits, a excepció dels Vicecònsols honoraris o Agents consulars honoraris i del personal dependent dels mateixos.

  • Titulars de càrrec o treball oficial de l'Estat espanyol com membres de les Delegacions i Representacions permanents acreditades davant Organismes Internacionals o que formen part de Delegacions o Prediques d'observadors a l'estranger.

  • Funcionaris en actiu que exercisquen a l'estranger càrrec o treball oficial que no tinga caràcter diplomàtic o consular.

No obstant això, les persones anteriorment relacionades no estaran subjectes a l'Impost per obligació personal quan, no sent funcionaris públics en actiu o titulars de càrrec o treball oficial, ja tingueren la seua residència habitual a l'estranger amb anterioritat a l'adquisició de qualsevol de les condicions enumerades en les lletres a) a d) anteriors.

En el cas dels cònjuges no separats legalment i els fills menors d'edat, no estaran subjectes a l'Impost per obligació personal quan ja tingueren la seua residència habitual a l'estranger amb anterioritat a l'adquisició pel cònjuge, el pare o la mare, de qualsevol de les condicions enumerades en les lletres a) a d) anteriors.

Béns i drets que han de declarar-se

Amb caràcter general, estos contribuents hauran de declarar el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què siguen titulars a 31 de desembre, independentment del lloc on es troben situats els béns o puguen exercitar-se els drets, amb deducció de les carregues i gravàmens de naturalesa real que disminuïsquen el valor dels respectius béns i drets, així com dels deutes i obligacions personals de les que haja de respondre el declarant.