Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

1. Béns immobles

Normativa: Art. 10 Llei Impost Patrimoni

Els béns immobles tant de naturalesa urbana com rústica han de valorar-se en l'impost sobre el patrimoni d'acord amb les següents regles:

Regla general de valoració

Els béns immobles de naturalesa urbana o rústica, es computaran prenent com a referència  el major valor dels tres següents:

 1. El valor cadastral  consignat en el rebut corresponent a 2022 de l'Impost sobre  Béns Immobles.

 2. El valor determinat o comprovat per l'Administració a l'efecte d'uns altres tributs, com, per exemple, l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o l'Impost de Successions i Donacions.

  Atenció: amb efectes d'11 de juliol de 2021 es van modificar les regles de valoració dels béns immobles per a afegir com a valor a tindre en compte el “determinat” per l'Administració a l'efecte d'uns altres tributs, el que va suposar incorporar com a criteri de valoració per als immobles el valor de referència previst en el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març.

  Este valor de referència és el determinat per la Direcció General del Cadastre, de forma objectiva i amb el límit del valor de mercat, a partir de les dades que consten en el Cadastre, com a resultat de l'anàlisi dels preus comunicats pels fedataris públics en les compravendes immobiliàries efectuades.

  Ara bé, el valor de referència afectarà només als immobles que s'adquirits a partir de l'1 de gener de 2022, quan este valor haja sigut pres com a base  imposable en el tribut que greu la seua adquisició (açò és, en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats  o en l' Impost sobre Successions i Donacions).

  Estos valors de referència individualitzats estaran disponibles en la Sede electrònica del Cadastre. La citada sede oferirà també la possibilitat de consultar i certificar el valor de referència d'un immoble  a una determinada data.

 3. El preu, contraprestació o valor d'adquisició.

  Dins del "valor d'adquisició" al que es referix l'article 10.Un de la Llei de l'impost   sobre el Patrimoni, han d'incloure's les despeses i els tributs “inherents a la transmissió” que hagueren sigut satisfets per l'adquirent. Es tracta de despeses i tributs “units per la seua naturalesa o inseparables” a la transmissió com a tal. Exemple dels primers serien les despeses de notaria i registre i, dels segons l'Impost sobre Successions i Donacions, l'impost sobre el valor afegit (IVA) o  l'Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD), segons els casos.

  Al contrari, per a determinar el valor dels béns immobles en l'impost sobre el patrimoni, conforme a la regla prevista en l'article 10. Un de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni, no cal minorar este valor en l'import de les amortitzacions practicades en l'àmbit de l'IRPF.

Regles especials de valoració

 1. Immobles que estiguen arrendats a 31 de desembre de 2022

  Els immobles urbans arrendats es valoraran  d'acord amb la regla general anteriorment comentada.

  No obstant això, els habitatges i locals de negoci arrendats mitjançant contractes celebrats abans del 9 de maig de 1985  es valoraran capitalitzant al 4 per 100 la renda meritada en l'exercici  2022, sempre que el resultat siga inferior al que resultaria de l'aplicació de la regla general de valoració de béns immobles. 

  Vegeu respecte d'això les disposicions transitòries segona i tercera de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments urbans (BOE de 25 de novembre).

  A estos efectes, per al càlcul de la capitalització de la renda pot utilitzar-se esta fórmula:

  Valor computable = Renda meritada x (100 ÷ 4)

 2. Immobles en fase de construcció

  Els immobles que estiguen en fase de construcció  es valoraran per les quantitats que efectivament s'hagueren invertit  en esta construcció fins la data de la meritació de l'Impost (31 de desembre). També haurà de computar-se el corresponent valor patrimonial del solar.

  En cas de propietat horitzontal, la part proporcional del valor del solar es determinarà segons el percentatge fixat en el títol.

 3. Immobles adquirits en règim d'aprofitament per torns

  El dret d'aprofitament per torns d'immobles atribuïx al seu titular la facultat de disfrutar, amb caràcter exclusiu, durant un període específic de cada any, consecutiu o alterne, un allotjament susceptible d'utilització independent per tindre eixida pròpia a la via pública o a un element comú de l'edifici en el que estiguera integrat i que estiga dotat, de manera permanent, amb el mobiliari adequat a este efecte, així com del dret a la prestació dels servicis complementaris.

  Este dret, que actualment es regula el Títol II de la Llei 4/2012, de 6 de juliol, de contractes d'aprofitament per torns de béns d'ús turístic, d'adquisició de productes vacacionals de llarga durada, de revenda i d'intercanvi i normes tributàries (BOE de 7 de juliol), pot constituir-se com a dret real limitat o amb caràcter obligacional (en este cas, com contracte d'arrendament de béns immobles vacacionals per temporada) i es valora, sigui quin sigui la seua naturalesa (real o obligacional) pel preu d'adquisició dels certificats o altres títols representatius dels mateixos.

  Important: tinga's en compte que, independentment del fet que els drets d'aprofitament per torns de béns immobles hagen de valorar-se pel seu preu d'adquisició, quan es tracti d'un dret real ha de declarar-se en l'apartat “M” (Drets reals d'ús i gaudi) del model D-714 de l'impost sobre el patrimoni, i quan tinga caràcter obligacional en l'apartat “Q” (Altres béns i drets de contingut econòmic) del citat model.

 4. Dret de nua propietat sobre immobles

  El valor del dret de nua propietat,  es computarà per la diferència entre el valor total del bé i el valor de l'usdefruit que sobre el mateix s'haja constituït. En cas que el dret real que recaiga sobre el bé siga un usdefruit vitalici que al seu torn siga temporal, la nua propietat es valorarà aplicant, d'entre les regles de valoració de l'usdefruit, aquella que atribuïsca menor valor a la nua propietat.

  Per a determinar el valor de l'usdefruit constituït sobre l'immoble, poden veure's les normes de valoració contingudes en l'apartat relatiu a "Drets reals d'ús i gaudi  (exclosos els que, si escau, recaiguen sobre l'habitatge habitual del subjecte passiu)" d'este mateix Capítol.