Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

9. Objectes d'art i antiguitats

Normativa: Art. 19 Llei Impost Patrimoni

A l'efecte de l'impost sobre el patrimoni, s'entén per:

Objectes d'art: les pintures, escultures, dibuixos, gravats, litografies o d'altres anàlegs, sempre que  en tots els casos es tracti d'obres originals.

Antiguitats: els béns mobles, útils o ornamentals, exclosos els objectes d'art, que  tinguen més de cent anys d'antiguitat i característiques fonamentals de les quals no hagueren sigut  alterades per modificacions o reparacions efectuades durant els cent últims anys.

La valoració d'estos béns s'efectuarà pel seu valor de mercat a la data de merite  de l'Impost (31 de desembre).

Important: els objectes d'art i les antiguitats que tinguen la consideració d' exempts de l'Impost no han d'incloure's en la declaració. Vegeu respecte d'això la  relació d'objectes d'art i antiguitats exempts  en l'apartat dedicat a les exempcions en el Capítol 2.