Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

7. Rendes temporals o vitalícies

Normativa: Art. 17.Dos Llei Imposada Patrimoni

Hem de distingir:

  • Amb caràcter general, la valoració de les rendes temporals  o vitalícies constituïdes com a conseqüència de l'entrega  d'un capital, bé siga en diners, béns mobles o immobles, de la qual titularitat corresponga  al declarant haurà de realitzar-se  pel resultat de capitalitzar l'anualitat al tipus d' interés legal dels diners vigent a la data de merite d'este Impost  (31 de desembre)  i prenent del capital resultant aquella part que, segons les regles establides per a valorar  els usdefruits, corresponga a l'edat del rendista, si la renda és vitalícia, o a la durada de la  renda, si és temporal.

    Les regles de valoració dels usdefruits poden consultar-se en l'apartat "Drets reals d'ús i gaudi  (exclosos els que, si escau, recaiguen sobre l'habitatge habitual del subjecte passiu)", que es comenta en el Capítol  3 d'este manual.

    Per a l'exercici 2022 el tipus d'interés legal dels diners ha sigut fixat en el 3 per 100. 

    Quan l'import de la renda no es quantifique en unitats monetàries, la valoració s'obtindrà  capitalitzant la quantitat de  8.106,28 euros, import de l'indicador públic de renda d' efectes múltiples (IPREM) per a l'any 2022.

  • Com a excepció , quan es perceben rendes, temporals o vitalícies, procedents d'una assegurança de vida, estes es computaran pel valor establit en la regla de valoració prevista per a les assegurances de vida en la base imposable del perceptor. Açò és, es computaran pel seu valor de rescate en el moment de la meritació de l'Impost i,  des de l' 11 de juliol de 2021, en els supòsits en els que el prenedor no tinga la facultat d'exercir el dret de rescate total en la data de merite de l'Impost,  pel valor de la provisió matemàtica en la citada data.

Exemple

El senyor M.P.S., de 60 anys d'edat a 31 de desembre de 2022, va transmetre el pis en el que residia a canvi d'una renda vitalícia  de 12.000 euros anuals. L'interés legal dels diners el 2022 va anar del 3 per 100. 

Determinar el valor pel qual esta renda vitalícia ha de declarar-se en l'impost sobre el patrimoni.

Solució

Capitalització de la renda que es percep:

12.000 x (100 ÷ 3) = 400.000 euros

S'aplica el percentatge que li corresponga a l'usdefruit vitalici en funció de l'edat del rendista:

(89 – 60) = 29%

Valor de la renda vitalícia:

29% de 400.000 = 116.000 euros